A Harfi Tekstil Sözlüğü

0
589
aba aba
abaca abaka, manila kendiri
abrasion aşınma, yıpranma
abrasion resistance aşınmaya dayanıklılık, aşınma direnci
abrasion resistant aşınmaya dayanıklılık, aşınma direnci
Abrasion test Aşınma testi
abrasive paper zımpara kağıdı
absolute mutlak, salt
Absolute rotary encoder Mutlak değerli döner sensör
absorbencey emicilik, soğurganlık
absorbent emici, soğurgan
absorbent cotton hidrofil pamuk
absorbent gauze sargı bezi
absorbing capacity soğurma yeteneği
absord emmek, soğurmak, içine çekmek
absorption emme, soğurma, içine çekme, absorpsiyon
absorption spectrum soğurma tayfı, absorpsiyon spektrumu
absorptive emici, soğurucu
absorptive power boya alış gücü
acacia akasya
acacia gum akasya zamkı, arapzamkı
acaroid resin akaroit reçinesi
accelerate hızlandırmak
accelerator akseptör, alıcı
acceptor akseptör, alıcı
accessories aksesuar
accordion pleats akordeon pli, akordeon pli
Accumulate yarn İplik akümülatörü
Accumulator Hafıza
Accumulator Akümülatör
Accumulator retainer Akümülatör tutucusu
accuracy doğruluk, kesinlik
accurate doğru, kesin, tam
acetate asetat
acetate dye asetat boyası
acetate dyestuff asetat boyarmaddesi
acetate fibre asetat lifi
acetate rayon asetat ipeği
acetate silk asetat ipeği
acetate yarn asetat ipliği
acetic acid asetik asit
acetone aseton
acetyl cellulose selüloz asetat
acetylene asetilen
achromatic akromatik, renksemez
acid-fast aside dayanıklı
acid-free asitsiz
acid-resisting aside dayanıklı
acid asit
acid ageing asit buharlaması
acid ager asit buharlayıcısı
acid bath asit banyosu
acid developing bath asitli geliştirme banyosu
acid dye asit boya
acid dyestuff asit boyarmadde
acid hydrolysis asit hidroliz
acid liquor asit banyosu
acid radical asit kökü
acid shock dyeing asidik şok boyama
acid stain asit lekesi
acid steam ager asitli buharlama makinesi
acid treatment asitle muamele
acid vapour asit buharı
acid vat asit teknesi
acidic asitlemek
acidify asitlemek
acidimetry asidimetre, asitölçüm
acidity asidite
acidulate asitlemek
acrylic akrilik
acrylic acid akrilik asit
acrylic fibre akrilik lif, akrilik elyaf
acrylic resin akrilik reçine
acrylonitrile akrilonitril
activated sludge aktif çamur
activation aktivasyon
Activation of tube seat control Masuranın yerleşmesinin gözleminin aktive edilmesi
activator aktivatör, aktifleştirici
active etkin, aktif
active matter aktif madde, etkin madde
active oxygen aktif oksijen, etkin oksijen
Actual doffer step Aktüel takım değiştirici adımı
Actual value of cycles Aktüel ritim değeri
sal ammoniac nişadır, amonyum klorür
add eklemek, katmak, ilave etmek
addition ekleme, katma; ek, ilave
addition polymerization katılma polimerizasyonu
addition campound katılma bileşiği
addition reaction katılma tepkimesi, adisyon reaksiyonu
additional ek, ilave
additional feeding ek besleme, ilave besleme
additive katkı (maddesi)
adhere yapışmak
adhesion yapışma adhezyon
adhesive yapıştırıcı, tutkal, zamk
adiabatic adiyabatik, ısı geçirmez
adipic acid adipik asit
adjust ayarlamak
Adjustable bearing Ayarlanabilen yatak
Adjustable bearing support Sallanır (döner) yatak mesnedi
Adjustable cam Kumanda kamı
Adjustable idler pulley Ayarlanabilen avara kasnağı
Adjusting screw Ayar vidası
adjustment ayarlamak
admix katmak, katıp karıştırmak
admixture karışım, harman
adsorb yüze çekmek, yüze tutunmak
adsorbent yüze tutulan, adsorban
adsorption yüze tutunma, yüzerme, adsorpsiyon
aerate havalandırmak
aerated fibre boş lif
aerosol aerosol, havada asıltı
affinity ilgi afinite
affinity to dyes boyanabilirlik, boya alma yeteneği
after-bleach sonradan beyazlatmak
after-soaping son sabunlama
after -scrooping son avivaj, son yumuşatma
after finish son apre
afterchroming sonradan kromlama
aftersoften sonradan yumuşatmak, sonradan avivaj yapmak
aftertreatment son işlem
again tekrar, yine
agar-agar agar-agar
age buharlamak
ageing buharlama
agent araç, vasıta
ager buharlayıcı
aggregate yığışım, agregat
agitate karıştırmak, çalkalamak
air-free havasız
air hava, havalandırmak
air condition iklimlemek, klimatize etmek
air contidioning havalandırma, iklimleme
air cooling havayla soğutma
air current hava akımı
air cushion hava yastığı
Air drier Havalı kurutucu
air drying havayla kurutma
air filter hava filtresi, hava süzgeci
air humidification hava nemlendirme
air humidifier hava nemlendirici
air humidity hava nemi
Air injection Enjeksiyon havası
air jet hava memesi
air passage hava pasajı
air permeability hava geçirgenliği
air pressure hava basıncı
airproof hava sızdırmaz, hava geçirmez
airtight hava sızdırmaz, hava geçirmez
alcohol alkol
alcoholometry alkolometri, alkolölçüm
alcoholysis alkoliz
aldehyde aldehit
alginate alginat
alginate fibre alginat lifi
Alignment bushing Ayar kovanı
Alignment gauge Erkek şablon
Alignment gauge Kalibre şablonu
Alignment of top and bottom rollers Eksen paralelliği
aliphatic alifatik
alkali alkali
alkali cellulose alkaliselüloz
alkali fastness alkali haslığı, baz haslığı
alkali metals alkali metaller
alkali reserve alkali rezerve
alkali resistant alkaliye karşı dayanıklı
alkalimetry alkalimetri
alkaline alkalik, bazik
alkaline earth metals toprak alkali metaller
alkaline Iye alkalik çözelti
alkalinization alkalileştirme
alkane alkan
alkene alken
alkyne alkin
all silk saf ipek, has ipek
allotropy allotropi
alloy alaşım
allround fastness üniversal haslık, her tür haslık
aloe fibre sarısabır lifi
alpaca alpaka; alpaka yünü
alpaca yarn alpaka ipliği
alpha celluloze alfa selüloz
alpha particile alfa taneciği
alter değiştirmek, değişmek
alteration değişme, değiştirme
alum şap
alum mordant alum mordanı, şap mordanı
alumina alüminalüminyum oksit
aluminium alüminyum
aluminium acetate alüminyum asetat
aluminium cahoride alüminyum klorür
aluminium oxide alüminyum oksit
aluminium sulfphade alüminiyum sülfat
amalgam amalgam, cıvalı alaşım
amber kehribar , kehribar rengi
amber finish kehribar apresi
amine amin
amino acid amino asit
ammeter ampermetre, akımölçer
ammonia amonyak
ammonium amonyum
ammonium acetate amonyum asetat
ammonium bicarbonate amonyum bikarbonat
ammonium chloride amonyum klorür
ammonium sulphate amonyum sülfat
amorphous biçimsiz, şekilsiz, amorf
amortization amortisman
amphiphilic amfifil
ampholyte amfolit
amphoteric amfoter, dönek
amylase amilaz
anaerobic anaerobik
analitic (al) analitik, çözümsel
analysis çözümleme, analiz, tahlil
analytical chemistry analitik kimya
andothermic reaction ısıalan tepkime, endotermik reaksiyon
angora rabbit hair Ankara tavşanı yünü
angora wool tiftik, moher
anhydride anhidrit
aniline anilin
aniline dye anilin boyası
aniline oil anilin yağı
aniline salt anilin tuzu
animalize yüne benzetmek
anion anyon
anion exchanger anyon değiştirici
anionic anyonik
anionic dyestuff anyonik boyarmadde
anisotropic anizotrop
anisotropy anizotropi
annual yıllık
anodal anotsal, anodik
anode anot
anodic anotsal, anodik
anolyte anolit, anot çözeltisi
anorak anorak
anthracite antrasit
anthraquinone antrakinon
anti-ager eskimeyi önleyici madde
Anti-friction clip (Apron kafesi dönüş kenarı için) kızak parçası
Anti-ribboning device Kuşak bozma donanımı
antibacterial finish antibakteriyel apre, hijyenik apre
anticcorrosive korozyon bölgesi
antichlor antiklor , klor giderici
anticoagulant antikoagülan
antifelting keçeleşme önleyici
antifelting finish keçeleşme-önler apre,, keçeleşmezlik apresi
antifoaming agent köpük önleyici madde
antimony antimon
antioxidant antioksidant, oksitlenme önleyici
antipilling finish boncuklamayı önleyici bitim işlemi
antiredeposition agent kir taşıyıcı madde
antislip finish kaymazlık apresi, kaymazlık bitim işlemi
antisnag finish kaçmazlık apresi, tel kaçmasını önleyici bitim işlemi
antistatic antistatik
antisymmetry antisimetri, karşıt bakışım
antithixotropy antitiksotropi
antraquinone dyes antrakinon boyar maddeleri
apparatus aygıt, alet
apparel elbise, kıyafet
appliance alet, araç
application uygulama, tatbik
applicator rol aktarma valsi, aktarma merdanesi
applique aplike
apply uygulamak, sürmek
apron önlük, göğüslük
Apron Apron
Apron top roller Apron silindiri
Apron tube Profilli boru
apua regia altın suyu, kral suyu
aqueous sulu
aqueous solution sulu çözelti
arginine arginin
argon argon
arithmetical aritmetik
aromatic aromatik
aromatic compounds aromatik bileşikler
aromatic hydrocarbons aromatik hidrokarbonlar
Arrow İbre
Arrow key Oklu tuş
Artifical yapay, suni
artificial fiber yapay lif, sentetik lif
artificial leather suni deri, yapay deri
artificial light yapay ışık, suni ışık
artificial light shade akşam nüansı, boyamanın lamba ışığındaki nüansı
artificial resin yapay reçine, sentetik reçine
artificial silk yapay ipek, suni ipek, reyon
artificial suede yapay süet, suni süet
asbestos amyant, asbest
asbestos fibre amyant lif, asbest lifi
ash kül
ash content kül miktarı
asparagine asparajin
asphalt asfalt
aspirator aspiratör
assemble monte etmek, kurmak
Assembly Katlama işlemi
assembly line seri üretim hattı, montaj hattı
Assembly nozzle Toplayıcı düze
assimilate sindirmek, özümlemek
assimilation özümleme
association birleşme, assosiyasyon
astrakhan astragan
asymmetry asimetri, bakışımsızlık
atactic ataktik
atenuate zayıflamak, hafifletmek
atmosphere atmosfer
atom atom
atomic mass unit atomik kütle birimi
atomic number atom numarası, atom sayısı
atomic volume atom hacmi, atom oylumu
atomic weight atom ağırlığı
atomizer püskürteç, pülverizatör
attach bağlamak, birleştirmek
attract çekmek
attraction çekim
attractive çekici
autocatalysis otokataliz, öztezleştirme
autoclave basınçlı kap, otoklav
automatic otomatik
automatic loom otomatik tezgah
Automatic operation Otomatik çalışma konumu
automation otomasyon
Automation Otomasyon (PLYCAT)
autooxidation otooksidasyon, özyükseltgenme
auxiliary yardımcı
auxiliary product yardımcı madde
auxochrome oksokrom
average ortalama
awning tente
Axle (siehe auch Welle) Aks Mil
azeotropic eşkaynar, azeotrop
azine dyes azin boyaları
azo dyes azo boyaları
azoic coupling component azoik kenetleme bileşeni
azoic diazo component azoik diazo bileşeni
azoic dye azoik boya
azure gökmavisi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.