C Harfi Tekstil Sözlüğü

0
553
cabinet drier kurutma dolabı
cable kablo
cadmium kadmiyum
cadmium chloride kadmiyum klorür
cadmium sulphide kadmiyum sülfür
cadmium yellow kadmiyum sarısı
calcium kalsiyum
calcium carbonate kalsiyum karbonat
calcium chloride kalsiyum klorür
calcium hardness kalsiyum sertliği
calcium hydroxide kalsiyum oksit
calcium soap kalsiyum sabunu
calcuim sulphate kalsiyum sülfat
calculate hesaplamak
calculation hesap
calender kalandır; kalandırlamak
calender finish kalandır apresi
calender roll kalandır silindiri
calf leather videla, dana derisi
calmuc kalmuk
calorimeter ısıölçer, kalorimetre
Cam Kam
Cam Eksantrik, kam
Cam gearing Değiştirme tertibatı dişli sistemi
Cam nose Pozisyon kamı
Cam position Kam pozisyonu
Cam system Kam sistemi
Cam system Kam sistemi
Cam system Kam değiştirme tertibatı
Cam system initial position Kam değiştirme tertibatı temel ayarı
Cam system motor Kam sistemi motoru
camber eğrilik, şişkinlik
cambric patiska
camel’s hair devetüyü
camel’s hair yarn devetüyü ipliği
Can Kova
Can Kova
cantala fibre kantala lifi
cantiunuous sürekli, kesintisiz, kontinü
canvas çadır bezi, yelken bezi; kavana, kanaviçe
caoutchouc kauçuk
cap başlık, kep, kasket
Cap Kapak
capacity kapasite
cape pelerin, harmani
capillarity kılcallık
capillary kılcak
capillary condesation kılcal yoğunlaşma
capillary tube kılcal boru
caprolactam kaprolaktam
carbamate karbamat
carbamide karbamit, üre
carbohydrate karbonhidrat
carbon karbon
carbon dioxide karbondioksit
carbon fiber karbon lifi
carbonate karbonat
carbonic acid karbonik asit
carbonization karbonizasyon
carbonize kömürleştirmek, karbonize etmek
carbonizing karbonizasyon
carbonizing agent karbonizasyon maddesi
carbonizing bath karbonizasyon banyosu
carbonizing machine karbonizasyon makinesi
carbonizing plant karbonizasyon tesisi
carbonizing stain karbonizasyon lekesi
carbonizing stove karbonizasyon fırını
carboxymethyl cellulose karboksimetil selüloz
carboxymethyl starch karboksimetil nişasta
card tarak; taramak
carded taranmış
carded wool yarn ştrayhgarn yün ipliği
cardigan hırka
carding engine tarak makinesi
carding machine tarak makinesi
carpet hali, kilim
carpet finishing machine halı apre makinesi
carpet loom hali tezgahı
carpet printing machine halı basma makinesi
carpet wool halı yünü
carpet yarn halı ipliği
carrier taşıyıcı
Carrier Taşıyıcı
casein kazein
casein fibre kazein lifi
casement perdelik pamuklu kumaş
cashmere kaşmir
cashmere wool kaşmir yünü
cask fıçı, varil
cast iron dökme demir
cast off iğneden çıkarmak (ilmek)
castor oil hintyağı
catalysis tezleştirme, kataliz
catalyst katalizatör
catalyzer katalizör
Catch Tutucu
Catch Mandal
Catch Pawl Şalt tırnağı
cathode katot
cathodic katotsal
cation katyon
cationic katyonik
cationic dye katyonik boya
caustic kostik, yakıcı, aşındırıcı
caustic alkali alkali hidroksit
caustic ammonia amonyum hidroksit
caustic soda sudkostik, sodyum hidroksit
caustic soda Iye sudkostik çözeltisi
causticize kostiklemek
cauterize yakmak, ısıyla aşındırmak
cauterized pattern yakma deseni, aşındırma deseni
cavity boşluk
cellulose selüloz
cellulose acetate selüloz asetat
cellulose derivative selüloz türevi
cellulose fibre selüloz lifi
cellulose hydrate selüloz hidrat
cellulose triacetate selüloz triasetat
cement çimento
center merkez
Centering gauge Merkezleme parçası
Centering plate Sıkma plakası
Centering plate Sürgü plakası
Central setting device for bottom rollers Alt silindirler için merkezi ayar cihazı
centre merkez
centrifugal drum santrifüj tamburu, santrifüj sepeti
centrifugal drying machine santrifüj kurutma makinesi
centrifugal machine santrifüjör
centrifugal power merkezkaç kuvvet
centrifugal pump merkezkaç pompa, santrifüj pompa
centrifuge santrifüj; santrifüjlemek
ceratine keratin
chain zincir
Chain conveyor Zincirli taşıma
chain loom zincirli tezgah
chain mercerizer zincirli merserizasyon makinesi
chain mercerizing machine Zincirsiz merserizasyon makinesi
chain reaction zincirleme tepkime, zincirleme reaksiyon
chain stitch zincir dikişi, zincir işi
chalk tebeşir
chamber oda, kompartıman
chamber drying kompartıman kurutması
chamois güderi
change değişmek; değiştirmek; değişiklik, değişme, değişim
Change BCD positions BCD konum degiştiriçi
Change gear Değişebilir dişli
Change point Kumanda noktası, kumanda zamanı
Change position Değişme pozisyonu
changeable yanardöner, janjan
changeable effect yanardöner görünüm, janjan efekti
Changing the lot Parti değişimi
Channel Kanal
charge ağırlaştırmak
charge the bath banyoyu hazırlamak
Charging set Şarj ekipmanı
charmeuse şarmöz
chart çizelge, tablo
check ekose; kontrol
cheese çapraz bobin
cheesecloth tülbent
chelate çelat
chelation çelatlama, kıskaçlama
chemical kimyasal; kimyasal madde
chemical analysis kimyasal analiz, kimyasal çözümleme
chemical finish apre
chemical finishing apreleme
chemical finishing agent apre maddesi
chemical finishing effect apre efekti
chemical finishing padder apre fuları
chemical finishing plant apre tesisi, bitim işlemi tesisi
chemical mordanting agent mordanlama maddesi
chemical oxygen deman, COD kimyasal oksijen gereksinimi, KOG
chemical radical kimyasal radikal
chemical reaction kimyasal tepkime, kimyasal reaksiyon
chemical symbol kimyasal simge
chemically pure kimyaca arı, kimyevi saf
chemistry kimya
chequer ekose deseni; damalı yapmak, ekose desenli yapmak
chequered kareli, damalı
cheviot wool şevyot (yünü)
chiffon şifon, ipek tül
children’s wear çocuk giyimi
chiné benekli desenli
Chinese oak silk tusah ipeği
chintz renkli desenli pamuklu kumaş
chintz calender parlatma kalandırı, çinz kalandırı, friksiyonlu kalandır
chintz effect parlatma efekti
chintz finish parlatma apresi
chloric acid klorik asit
chloride klorür
chlorinate klorlamak
chlorination klorlama
chlorine klor
chlorine bleaching klor ağartması, hipoklorit beyazlatması
chlorine resistant klora dayanıklı
chlorite klorit
chlorite bleaching klorit beyazlatması, klorit ağartması
chloroform kloroform
chromate kromat
chromatic kromatik
chromatic aberration renk sapması
chromatics renk bilgisi
chromatography kromatografi
chrome kromlamak
chrome dyestuff krom boyası
chrome gelatine krom jelatin
chrome mordant krom mordanı
chromium krom
chromium acetate krom asetatı
chromogen kromogen, kromojen
chromophore kromofor
Chute Düşme (dalma) haznesi
circle daire
Circuit breaker Sigorta
Circuit layout Kumanda planı
circular knitting machine yuvaralak örgü makinesi
circulate olaşmak, deveran etmek
circulating air dryer hava sirkülasyonlu kurutucu
circulation dolaşım, devir, sirkülasyon
circulation of liquor banyo sirkülasyonu
citrate sitrat
citric acid sitrik asit, limon asidi, limontuzu
citrine sitrin
citromycetin sitromisetin
Clamp bolt Sıkıştırma eksantriği
Clamping piece Sıkıştırma parçası
Clamping ring Gerdirme bileziği
classification sınıflama, bölümleme
classify sınıflamak, bölümlemek
Claw Tespit tırnağı
clean temiz; temizlemek
Cleaning Temizleme
Cleaning brush Temizleme fırçası
Cleaning device Temizleme donanımı
Cleaning head Temizleme başlığı
Cleaning passage Temizleme turu
cleanse temizlemek
cleanser temizleme maddesi
clear parlak, berrak; temiz
clear rinsing son durulama
Clearer device Temizleme donanımı
Clearer roller Temizleyici makara
Clearer roller support Temizleme silindiri tutucusu
clico patiska, pamuk bezi
climate iklim
clip kırkım, kırpma
clipping kırkım, kırpma
Clockwise Saat yönü
Clockwise rotation (of the spindles) Saat yönü dönüşü (iğler)
Clogging Tıkanma
cloqué klog, kabarcıklı krep
close kapatmak, kapamak
clot pıhtılaşmak
cloth-finishing press kumaş apre presi
cloth kumaş, bez
cloth batch kumaş topu
cloth beam kumaş roliği
cloth breaking machine apre kırma makinesi
cloth cutting machine kumaş kesme makinesi
cloth expander kumaş açıcı
cloth feeding apparatus kumaş besleme aygıtı
cloth finishing kumaş apresi
cloth fulling kumaş dinkleme
cloth guider kumaş sevk aparatı
cloth humidifying machine kumaş nemlendirme makinesi
cloth looking machine kumaş kontrol makinesi
cloth milling kimaş dinkleme
cloth printing kumaş baskısı
cloth roller kumaş roliği
cloth shearing machine kumaş tıraşlama makinesi
cloth singeing machine kumaş yakma makinesi
cloth supply kumaş besleme, kumaş verme
cloth take-up machine kumaş sarma makinesi
cloth waste kumaş telefi
clothes giysi, elbise
clothes moth güve
clothes peg çamaşır mandalı
clothes press çamaşır dolabı, elbise dolabı
clothing giyim
clothing Industry giyim endüstrisi, konfeksiyon sanayi
cloud temperature bulanıklık noktası
Clutch Coupling Kavrama
coagulate pıhtılaşmak, koyulaşmak
coagulation pıhtılaşma, koagülasyon
coal kömür
coarse kaba
coat ceket; palto; manto; kaplamak, örtmek
coating kaplama, örtme; elbiselik kumaş, paltoluk kumaş
coating doctor kaplama raklesi, sürme raklesi
coating finish rakleyle apre, rakleli bitim işlemi
cockle kırışık, buruşukluk
coconut fibre hindistancevizi lifi
cocoon koza
cocoon opener koza açıcı
Code Kod numarası
coefficient katsayı
cohesion türdeş yapışma, kohezyon
coir hindistancevizi lifi
cold soğuk
cold bleaching soğuk ağartma, soğuk beyazlatma
cold dyeing soğuk boyama
cold dyeing dyestuff soğum boyama boyarmaddesi
cold pad-batch method soğuk bekletme yöntemi
cold retention dyeing soğuk bekletmeli boyama
cold washing soğuk yıkama
cold water retting soğuk suda havuzlama
cold water rinsing soğuk suda çalkalama
cold wetting agent soğukta etkin ıslatıcı
collar yaka
Collector sheet Biriktirme saçı
collodion kolodyum
collodion cotton kolodyum pamuğuf
colloid asıltı, kolloit
colloresin proces koloresin yöntemi
color renk
colorant renklendirici
coloration renklendirme
colorimeter renkölçer, kolorimetre
colorimetry renkölçüm, kolorimetri
colour renk; boya; renk vermek, boyamak
colour blending renk karışımı
colour change renk değişimi
colour chart renk katalogu
colour code renk kodu
colour combination renk kombinasyonu
colour deviation renk sapması
colour discharge printing renkli aşındırma baskı
colour doctor boya raklesi
colour embossing renkli kabartma
colour film renkli film
colour harmony renk harmonisi, renk uyumu
colour mixture renk karışımı
colour printing renkli baskı
colour resist renkli reserve
colour scale renk ölçeği, renk skalası
colour sense renk duyusu
colour sensitivity renk duyarlığı
colour sequence renk kararlılığı
colour stain renk lekesi
colour temperature renk sıcaklığı
colour test renk testi
colour value renk değeri
colour yield renk verimi
coloured renkli
coloured cloth renkli kumaş
coloured discharge renkli aşındırma
coloured embossing renkli kabartma
colourfast boyaya dayanıklı
colourfastness renk haslığı
colourful renkli
colouring renklendirme
colouring agent boya maddesi
colouring power boyama gücü
colourist boyacı, basmacı, kolorist
colourless renksiz
comb tarak; taramak
combed yarn kamgarn
comber tarak
comber waste tarakaltı, döküntü
combination colour karışım rengi
combination dyeing karışım boyama
combination shade karışım tonu
combine birleştirmek; birleşmek
combined bleaching kombine ağartma, kombine beyazlatma
combined milling kombine dinkleme
combings tarantı
combustion yanma
combustion heat yanma ısısı
Comment form Üretim gözetimi
commerce ticaret, alışveriş
commercial weight ticari ağırlık
comparative dyeing karşılaştırma boyaması
comparison karşılaştırma
compensate denklemek, denge sağlamak
compensating roller rakkas silindir, rakkas vals, ayak uydurma silindiri
Compensating spring Dengeleme yayı
Compensator lever (yarn tension) Dengeleme kolu (iplik gerginliği)
complementary komplemanter, tamamlayıcı, tümler
complementary colour komplemanter renk, tamamlayıcı renk
complex salt kompleks tuz
complexing agent kompleks yapıcı
component bileşen
composition bileşim, terkip
compound bileşik
compress sıkıştırmak
compressed air basınçlı hava, sıkıştırılmış hava
compressibility sıkışırlık, kompresibilite
compression sıkıştırma, kompresyon
compressive shringkage sıkıştırmalı çektirme, kompresif çektirme
compressive shrinking machine sıkıştırmalı çektirme makinesi, kompresif çektirme makinesi
computer bilgisayar
concave içbükey
Concave adapter Konkav adaptör
concave roller içbükey vals, içbükey silindir
concentrate koyulaştırmak, deriştirmek
concentrated derişik konsantre
concentration derişim, konsantrasyon
concentrical eşmerkezli, özdekeş
condensate yoğuşuk, kondensat
Condensate separator Kondensat çıkışı
condensation yoğunlaşma
condensation machine kondensasyon makinesi
condensation resin kondensasyon reçinesi
Condenser Yoğunlaştırıcı
Condenser bar Yoğunlaştırıcı rayı
condition durum; kondisyonlamak
conditioning machine kondisyonlama makinesi
conductivity iletkenlik
cone koni; konik bobin, konik çapraz bobin
Cone angle Koniklik açısı
Cone height Koniklik yüksekliği
Cone point spindle Sivri iğ dip yatağı
configuration konfigürasyon
Configuration of PLC inputs and outputs PLC giriş ve çıkışlarının konfigürasyonu
Configuration plan Konfigürasyon planı
conical konik
coning oil bobin yağı
conjugated fibre bikomponent lif, iki komponentli lif
Connecting rod Krank (bağlantı) kolu
constant değişmez, sabit
constituent bileşen
consume tüketmek
consumption tüketim
contact değme, temas
Contact area Temas yüzeyi
contact dryer kontak kurutucu
contact drying kontak kurutma
Contact pin Temas iğnesi
Contact roll Temas makarası
Contact roll assembly Temas makarası grubu
Contact unit Temas ünitesi
container kap
Container Toplayıcı kap
Container for used oil Kullanılmış yağ kabı
contaminate kirletmek, pisletmek
contamination kirletme
content içerik
continual sürekli, aralıksız
continuous ager kontinü buharlayıcı, kesintisiz buharlayıcı
continuous bleaching kontinü beyazlatma, kesintisiz ağartma
continuous dyeing kontinü boyama, kesintisiz boyama
continuous dyeing machines kontinü boyama makinesi, kesintisiz boyama makinesi
continuous finishing kontinü apre, kesintisiz bitim işlemi
continuous process kontinü metod, kesintisiz yöntem
contour kontur
contract çekmek, büzülmek
contraction çekme, büzülme
contrast karşıtlık, kontrast
contrast dyeing kontrast boyama
contrasting colour kontrast renk
control kontrol etmek, denetlemek
Control board Kontrol paneli
Control cabinet Kontrol dolabı (kabini)
Control cabinet door Kontrol dolabı kapağı
Control function Kontrol fonksiyonu
Control panel Kontrol terminali
Control panel Kontrol paneli
Control pin Kumanda pimi
Control transformer Kontrol transformatörü
Control voltage Kontrol voltajı
convection konveksiyon
convection drier konveksiyon kurutucu
convection drying konveksiyon kurutması, sıcak havayla kurutma
convert değiştirmek
converter konverter, dönüştürücü
convex dışbükey
convex roler dışbükey vals, dışbükey kurutucu
conveyor taşıyıcı, konveyör
Conveyor belt drive Taşıma bandı tahriği
conveyor belt drying machine taşıma bantlı kurutucu
Conveyor drive (RingCan) Taşıma bandı tahriği (RingCan)
conveyor dryer taşıma bantlı kurutucu
Conveyor system Taşıma bandı
Conveyor System Service Operation Window “Taşıma Sistemi Servis Çalışması” ekranı
cool soğutmak
cooler soğutucu
cooling soğutma
cooling roller soğutma silindiri
Cooling tong Soğutma dili (Sıcak presleme donanımı)
cooling water soğutma suyu
cop kops, masura
Cop Kops, Masura
Cop bridge Kops koprüsü
Cop build Kops oluşumu
Cop diameter Kops çapı
cop dyeing machine kops boyama makinesi
Cop ejector Kops çıkarıcı
Cop monitoring Kops gözlemi
Cop removing station Kops çıkarma istasyonu
Cop winder Bobin makinesi
copolymer kopolimer, eşpolimer
copolymerization kopolimerizasyon, eşpolimerleşme
copper bakır
copper acetate bakır asetat
copper coating machine bakır kaplama makinesi
copper cylinder bakır silindir
copper mordant bakır mordan
copper naphthenate bakır naftenat
copper number bakır sayısı
copper rayon bakır ipeği
copper sulphate bakırsülfat, göztaşı
copperas vat vitriyol küpü
copy kopya
copying table kopyalama masası
cord fitil; ip, sicim, şerit
cord velvet fitilli kadife
corded fitilli
cordonnet kordone
corduroy fitilli kadifi
core çekirdek
Core Core (özlü) iplik
core mercerizing çekirdek merserizasyonu
Core yarn equipment Core iplik donanımı
cork mantar
correlation ilinti, korelasyon
corrode aşındırmak, yemek
corrosion-proof aşınmaya dayanıklı
corrosion-resisting aşınmaya dayanıklı
corrosion yenim, aşınma, korozyon
corset korse, korsa
corundum korindon
cottaga steamer buharlama odası
cottage drier kurutma odası
cotted wool keçeleşmiş yün
cotton pamuk
cotton batting tabaka halinde pamuk
cotton bleaching pamuk ağartma
cotton cleaning machine pamuk temizleme makinesi
cotton cloth pamuklu kumaş
cotton fabric pamuklu kumaş
cotton factory pamuk fabrikası
cotton fibre pamuk lifi
cotton gin pamuk çırçırı
cotton industry pamuk endüstrisi
cotton linen yarı keten
cotton mill pamuk fabrikası
cotton picker pamuk toplama makinesi
cotton picking machine pamuk toplama makinesi
cotton plant pamuk fidanı
cotton plush pamuklu pelüş
cotton staple pamuk teli, pamuk lifi
cotton velvet pamuklu, kadife
cotton wad(ding) hidrofil pamuk
cotton weaving mill pamuklu dokuma fabrikası
cotton wool ham pamuk; hidrofil pamuk
cotton yarn pamuk ipliği
cottonize pamuklaştırmak
cottonseed pamuk çekirdeği, çiğit
cottonseed oil pamuk yağı, çiğit yağı
count iplik numarası
counter-ductor kontr-rakle
Counter card Sayaç kartı
Counter of operating hours Çalışma saatleri sayacı, Çalışma saatleri numaratörü
counterblade kontr-rakle
Counterclockwise Saat yönünün aksi yönü
Counterclockwise rotation (of the spindles) Saat aksi yönü dönüşü (iğler)
counterfaller sayaç düşürücü
couple kenetlemek
coupling kenetlenme
coupling component kenetlenme komponenti
coupling dyestuffs kenetlenme boyar maddeleri
Coupling neck Kavrama pimi muylu bağlantısı
coupling reaction kenetlenme reaksiyonu
couture terzilik, desinatörlük
couturier modacı, desinatör
covalent band kovalent bağ
cover örtmek, kaplamak
Cover Muhafaza
Cover Kapak
Covering fibres Örtücü lifler
covering power örtme güce (boya)
coverlet yatak örtüsü
crep krep, bürümcük
cr pe de Chine krepdöşin
cr pe Georgette krepsüzet
cr pe yarn krep ipliği
crabbing krablama, yaş fiksaj
crabbing liquor krablama çözeltisi, yaş fiksaj çözeltisi
crabbing machine krablama makinesi, fiksaj makinesi
Cradle Tutucu kızak
Cradle Kafes
Cradle spacer Kafes tutucu
crape krap
crease-free kırışıksız
crease-proofing buruşmazlık bitim işlemi
crease-resist finish buruşmazlık apresi
crease-resistant buruşmaz
crease kırışık, buruşuk; pli, kırışmak, buruşmak, pli yapmak
crease formation kırışık oluşumu
crease proof buruşmaz
crease recovery angle buruşmazlık açısı, katlanma açısı
creel cağlık, çözgü sehpası
Creel Cağlık
crepe kıvırcıklaştırmak
crepon krepon
cretonne kreton
crex-neck hakim yaka
crimp kıvırcıklaştırmak
crimp effect krep etkisi, krep efekti
crimped fabric bürümcük
crimping machine kıvırcıklaştırma makinesi
crimson fesrengi, kızıl
critical kritik
critical pressure kritik basınç
critical speed kiritik hız
critical volume kritik hacim
crochet kroşe örgüsü, tek tığ örgüsü
crochet hook dantel tığı
crop tabakalanmış hayvan derisi
cross-brushing machine capraz fırça makinesi
cross-dye üzerine boyamak
cross-shearing machine enine makaslama makinesi
cross-stitch çapraz dikiş
cross-striped enine çizgili, reye
cross-wound bobbin çapraz bobin
Cross-wound package Çapraz sarımlı bobin, silindirik
Cross gauge Çapraz şablon
cross raising enine şardonlama, açık şardonlama
cross section kesit
crossbred melez
crosswise shearing machine enine makaslama makinesi
Crown gear swing arm Ayna dişlisi kasnağı
crucible yüksek, kroze
crude ham
crumple buruşturmak, kırıştırmak
crunch finish hışırtılık apresi
crunchy handle hışırtılı tulum
crush ezmek; sıkıştırmak
crystal kristal
crystallite kristalit
crystallize kristalleşmek, billurlaşmak
cubic centimeter santimetreküp
cuff manşet, kolluk
cuff link kol düğmesi
cuite kuite ipeği
cultivation tarım, yetiştirme
cumprammonium silk kupramonyum ipeği, yapay ipek
Cup Kap
cuprammonium rayon kumpramonyum ipeği, yapay ipek
cupro fiber bakır ipeği lifi
curl kıvırmak, bükmek
curruy tabaklamak, sepilemek
Cursor Kursör
curtain perde
curtain machine perde makinesi
curtain stretcher perde gergefi
cushion yastık
Cushion roller Balon silindiri
cut kesmek
CutCat Data Window “CutCat Verileri” ekranı
CutCat unit Iğ dibi temizleme robotu (CutCat ünitesi)
Cutter Bıçak
cutting cylinder kesme silindiri
cuttings atık, dökünkü, telef
cuttle katlamak, paftalamak, istiflemek
cuttler katlayıcı
cuttling frame katlama donanımı, paftalama donanımı, istifleme donanımı
cyanidation siyanürleme
cyanine siyanın
cyanine dye siyanin boyası
Cycle completed Çevrim (ritim) bitimi
Cycle counter Ritm sayacı
Cyclic speed variation Çevrimsel hız varyasyonu
Cyclic speed variation Çevrimsel hız varyasyonu
cylinder silindir, vals, rolik, merdane
cylinder drying machine silindirli kurutma makinesi
cylinder fulling machine silindirli dinkleme makinesi
Cylinder of cleaning system Temizleme silindiri
cylinder press silindirli pres
cylinder printing silindirli baskı
cylinder setting machine silindirli kesme makinesi
cylinder steamer davullu buharlayıcı
cylinder washing machine tamburlu yıkama makinesi
cylindrical silindirik
cysteine sistein
cystine sistin

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.