D Harfi Tekstil Sözlüğü

0
624
damask damasko, Şam kumaşı
damp nem, rutubet
dampen nemlendirmek
Damping agent Buharlama maddesi
dancer roller rakkas vals, rakkas silindir, ayak uydurma valsi
dancing roller rakkas silindir, rakkas vals, ayak uydurma valsi
dark koyu
dark room karanlık oda
darken koyulaştırmak (renk)
darn gözemek, örmek
darning needle kumaş onarma iğnesi, gözeme iğnesi
darning yarn örme ipliği
Data safeguarding Veri emniyeti
daylight günışığı
daylight lamp günışığı lambası
deacidify asidini gidermek
dead donuk, cansız
dead steam çürük buhar, atık buhar, kullanılmış buhar
deaerate havasını gidermek, havasını almak
Decade switch Desimal şalter
decarbonize karbonunu gidermek
decate dekatirlemek
decating dekatirleme
decatize with dry steam kuru buharla dekatirlemek
decatizing cloth dekatir bezi
decatizing fastness dekatir haslığı
decatizing machine dekatir makinesi
decatizing roller dekatirleme valsi
decatizing stain dekatir lekesi
decay çürümek
dechlorinate klorsuzlaştırmak, klorunu gidermek
dechlorination klorsuzlaştırma, klorunu giderme
decolorization rengini açma, renksizleştirme, soldurma
decolorize rengini açmak, renksizleştirmek, soldurmak
decompose ayrıştırmak, parçalamak, dağıtmak
decomposition bozunma
decorate süslemek, dekore etmek
decoration dekorasyon, süsleme
decorative dekoratif, süsleyici
decrease azalmak, eksilmek
deep derin, koyu
deep pile fabric uzun tüylü kumaş, uzun havlı kumaş
deepen derinleştirmek; koyulaştırmak
defect hata, kusur
defective kusurlu, bozuk
defective fabrics defolu mallar
defoam köpüğünü gidermek
defoaming agent köpük giderici madde
deformation deformasyon
deforthing agent köpük giderici
defroth köpüğünü gidermek
degas gazını almak, gazını gidermek
degeneration yozlaşma, dejenerasyon
degradation bozinma, ayrışım
degrade ayrıştırmak, çözmek
degrease yağını gidermek (yün)
degreasing agent yağ giderici madde
degreasing bath yağ giderme banyosu
degree derece
degree of hardness sertlik derecesi
degree of saturation doyma derecesi
degum zamkını gidermek, serisini çözmük 8ipek)
degumming bath zamk giderme banyosu
dehumidification nemini alma, kurutma
dehumidifier nem alma maddesi, kurutucu madde
dehumidifiy nemini almak, kurutmak
dehydrate suyunu almak
dehydrating agent kurutma maddesi
dehydration dehidrasyon, su giderme, kurutma
dehydrogenation hidrojen giderme, dehidrojenasyon
delivery teslim, verme
delivery roller besleme silindiri, besleme valsi
Delivery speed Çıkış hızı
deluster parlaklığını azaltmak, matlaştırmak
deluster rayon mat reyon
delustering agent matlaştırma maddesi
delustering calender matlaştırma kalandırı
demineralization mineralini giderme
denaturation denatürasyon
denatured alcohol içilmez alkol, denatüre alkol
denier denye
denim denim
density yoğunluk
deoxidation oksijen giderme
deoxidize oksijenini gidermek
deoxidizer oksijen giderici madde
depilate kıllarını gidermek, tüylerini gidermek
depolymerization depolimerizasyon
deposit tortu, çökelti
depreciation amortisman, aşınma
depth derinlik
depth of colour renk koyuluğu, renk derinliği
depth of shade renk koyuluğu, renk derinliği
derivative türev
desiccator desikatör
design desen; çizmek, desen yapmak
design cylinder desen silindiri
design paper desen kağıdı
designer desinatör
desintegration parçalanma, ayrışma
desize haşıl sökmek
desized haşılsız, haşılı sökülmüş
desizing agent haşıl sökme maddesi
desizing machine haşıl sökme makinesi
desorption geri bırakma, desorpsiyon
desuint yağını gidermek (yün)
desulphurize kükürdünü gidermek
detach ayırmak, sökmek
detector dedektör, bulucu
detergency yıkama gücü, temizleme gücü
detergent deterjan
detergent power yıkama gücü
detonation patlama
deuterium döteryum
deuteron dötron
develop inkişaf ettirmek
developer i nkişaf maddesi, developman maddesi
developing bath inkişaf banyosu
developing dyestuff inkişaf boyası, diazo boyası
development inkişaf
deviation sapma
deviation in shade nüans sapması
dextrin dekstrin
disulpide disülfür
divide bölmek, ayırmak
diagonal çapraz
dialysis diyaliz
diameter çap
diaphragm diyafram
diastase diyastaz
diazo compound diazo bileşiği
diazo dyes diazo boyaları
diazosulfonate diazosülfonat
diazotization diazolama
diazotize diazolama
dichroism ikirenklilik, dikroizm
dichromatic ikirenkli, dikromatik
die rolet
die milling machine rolet makinesi
different farklı, değişik
differential dyeing diferansiyel boyama
diffraction kırınım
diffuse yayılmak, dağılmak
diffuser yayıcı, difüzör
diffusion yayınım, difüzyon
dilute seyreltmek
dilute solution seyreltik çözelti
diluting agent seyreltici
dilution seyreltme
dim donuk; donuklaştırmak
dimension boyut, ölçü
dimerization ikizleşme, dimerizasyon
dimethyl dimetil
dip daldırmak
dip dyeing daldırmalı boyama
dip finish daldırmalı apre
diphenyl difenil
diphenylmethane difenilmetan
diphenylmethane dyes difenilmetan boyaları
dipole dipol, çiftucay
dipping drum daldırma tamburu
dipping liquor daldırma çözeltisi
dipping roller daldırma silindiri, daldırma valsi
dircet direkt, doğrudan
direct current düz akım, doğru akım
direct dyeing direkt boyama
direct dyestuff direkt boyarmadde
direct printing direkt baskı
direct spinning doğrudan büküm
direct spinning machine doğrudan büküm makinesi
direction yön, doğrultu
Direction of rotation of the spindles Iğ dönme yönü
dirt kir, pislik
dirt removal kir giderme
dirt repellent kir itici, kirlenmez
dirty pis, kirli; pisletmek, kirletmek
disacidify asidini gidermek
disazo dye dizaso boya
Disc Tas (çift tacın)
discharge aşındırmak
discharge printing aşındırma baskı
discharge printing paste aşındırma baskı patı
discharge resist aşındırma rezervesi
dischargeability aşındırılabilirlik
discharging agent aşındırma maddesi
discolour rengini değiştirmek, soldurmak
discolouration rengi değişme, solma
discontinuous kesintili, süreksiz
disinfect dezenfekte etmek
disinfectant mikrop öldürücü, dezenfektan
disinfection dezenfeksiyon
disperse dağıtmak; dağılmak, dispers
disperse dye dispers boya
dispersing agent dispersleme maddesi
dispersing power dispersleme gücü
dispersion dağılım, dispersiyon
Display Sunum ekranı
Display Sunum ekranı
Display card Sunum ekranı kartı
Display module Sunum ekranı modülü
dissociate ayrıştırmak
dissociation ayrışma
dissoluble erir, eriyebilir
dissolve eritmek, erimek
distaff öfke
distance uzaklık, mesafe
Distance ring Rondela
distil damıtmak
distillation damıtma
distillation flask damıtma balonu
distilled water damıtık su
distribute dağıtmak
disulpide disülfür
divide bölmek, ayırmak
doctor raklı, sıyırıcı
doctor blade rakle bıçağı, sıyırma bıçağı
doctor streak rakle izi
doctur knife rakle bıçağı, sıyırma bıçağı
doeskin dişi geyik derisi
doffer penyör, tarak
Doffer Doffer
Doffer beam Tutucu rayı, Takım değiştirici rayı
Doffer beam (Außengreifer) Takım değiştirici çubuğu (Dıştan kavrayıcıda)
Doffer Data Window “Takım Değiştirici Verileri” ekranı
Doffer height Takım değiştirici yüksekliği
Doffer in step 00 Takım değiştirici 00 basamağında
Doffer latch Iğ kancası
Doffer Service Operation Window “Takım Değiştirici Servis Çalışması” ekranı
dog hair köpek kılı
Door Koruyucu kapı
Door Kapı
Door contact switch Kapı temas şalteri
dope dyeing yığın boyama
dosage dozaj
dose doz
dosing machine dozaj makinesi
double-faced çift yüzlü
double çift; katlamak
double bond çift bağ
double calender çift kalandır
double decomposition çifte bozunma
double doctor knife çift rakle
double sizing çift yüz apresi
Double underwinding flange Çift dip sarım flanşı
doubled yarn bükümlü iplik, çiftkat iplik
doubler katlama makinesi
down kuştüyü; tüy, hav
down resistant tüy geçmez, kuştüyü geçmez
downproof tüy geçmez, kuştüyü geçmez
Downwind Aşağıya sarım
Downwinding Downwound wrap Aşağıya sarım
downy tüylü
dozen düzine
Draft Çekim
Draft gearing Çekim sistemi tahriği
Drafting plane Çekim alanı düzeyi
Drafting system Çekim sistemi
Drafting System Data Window “Çekim Sistemi Verileri” ekranı
Drafting zone Ekartman mesafesi
Drafting zone Çekim bölgesi
Dragchain retainer Çekme zinciri tutucusu
drape perde
drapery kumaş, perdelik kumaş; manifatura
drawers külot, don
drawing çizim; çekme, çekim
drawing frame çekme makinesi
dress elbise, giysi; giyinmek
dress fabric elbiselik kumaş
dressing haşıl
dressing gown sabahlık, ropdöşambr
drier kurutucu
drill diril
drip-dry sıkma istemeyen, ütü istemeyen
Drip pan Damlama kabı
Drive – limit stop Tahrik hareketinin kesilmesi
Drive Tahrik, Kumanda
Drive motor Çalıştırma (tahrik) motoru
Drive motor Tahrik motoru
Drive motor forward motion Tahrik motoru ileri hareketi
Drive motor return motion Tahrik motoru geri hareketi
Drive of the lifting mechansim Kurs hareketi tahriği
Drive pulley Tahrik kasnağı, Cer kasnağı
Drive shaft Eksantrik kam mili
Drive wheel Tahrik dişlisi
Driving belt Tahrik kayışı
drop damla; damlamak
dropping glass pipet
drum tambur, silindir
dry-cleaning detergent kuru temizleme deterjanı
dry kuru; kurutmak; kurumak
dry cleaning kuru temizleme
dry distillation kuru damıtma
dry finishing kuru apreleme
dry weight kuru ağırlık
dryer kurutucu
drying kurutma maddesi
drying agent kurutma maddesi
drying apparatus kurutma aygıtı
drying chamber kurutma odası
drying cylinder kurutma silindiri
drying equipment kurutma donanımı
drying installation kurutma tesisi
drying machine kurutma makinesi
drying machine kurutma makinesi
drying plant kurutma tesisi
drying plant kurutma tesisi
drying roller kurutma silindiri
drying stenter germeli kurutma makinesi
dub yağlayıp yumuşatmak (deri)
duck dok, branda bezi
duffle kalın havlı yünlü kumaş
dull donuk, sönük, mat
dull effect mat efekt
dull finish matlık apresi
dulling matlaştırma
dulling agent matlaştırma maddesi
dupion dupiyon
duplex çift, dubleks
duplex printing dubleks baskı
duplex printing machine dubleks baskı makinesi
durability dayanıklılık, sağlamlık
durable dayanıklı, sağlam
duration süre, müddet
dust-tight toz geçirmez
dust toz
dustproof toz geçirmez
duvetine divitin
dvetyn(e) divitin
dye boya; boyamak
dye absorption boyanabilirlik, boyanabilme
dye affinity boyanabilirlik, boyanabilme
dye autoclave basınçlı boyama aparatı
dye back boya teknesi, boya kabı
dye base boya bazı
dye bath boya banyosu
dye beam boya levendi
dye beck boya teknesi, boya kabı
dye bobbin boyama bobini
dye core boyama bobini
dye feeding roller boya merdanesi
dye fixing agent boya fiksaj maddesi
dye liquor boya banyosu
dye mordant boya mordanı
dye padder boya fuları
dye penetration boya nüfuzu, boyanın içe işlemesi
dye remover boya çıkarıcı
dye retarder boya geciktirici
dye solution boya çözeltisi
dye tube boya bobini
dye wessel boya kabı
dye winch boya haspeli
dye wood boya ağacı
dye works boyahane
dye yield boya verimi
dyeability boyanabilirlik
dyed-in-the-wool boyalı iplikten yapılmış
dyehouse boyahane
dyeing boyama bobini
dyeing accelerator boyama hızlandırıcı
dyeing apparatus boyama aygıtı
dyeing auxiliary boyama yardımcı maddesi
dyeing beam boyama levendi
dyeing industry boya sanayi
dyeing machine boyama makinesi
dyeing plant boyahane
dyeing power boyama gücü
dyeing temperature boyama sıcaklığı
dyer boyacı
dyestuff boyarmadde, boyarözdek
dyestuff dusting boyarmadde uçuntusu
dyestuff flight boyarmadde uçuntusu
dynamic dinamik, devingen

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.