E Harfi Tekstil Sözlüğü

0
670
Ear protectors Kulak koruyucu
easy-care yıkanıp giyilebilen, ütü istemeyen
easy kolay
eau de Javel Javel suyu
ebonite ebonit
ebullioscopy ebüliyoskopi
ecru silk ham ipek, sert ipek, ekrü ipeği
edge kenar
effect etki, efekt
effect thread efekt ipliği, fantezi iplik
effective etkili
effervescence köpürme, efervesans
elasticy esneklik, elastikiyet
elastomer elastomer
Electric shock Elektrik çarpması
Electrical parts list Cihaz listesi
electricity elektrik
electrochemical elektrokimyasal
electrochemistry elektrokimya
electrode elektrot
electrodialysis elektrodiyaliz
electrokinetic elektrokinetik
electrolysis elektroliz
electrolyte elektrolik
electrolytic elektrolitik
electrolytic bleaching elektrolitik ağartma
Electromagnetic brake Elektromanyetik fren
Electromagnetic clutch Elektromanyetik kavrama
electromotive elektromotor
electrophoresis elektroforez
electrophoretic elektroforetik
electropolishing elektropolisaj, elektriksel parlatma
elevator asansör
Elitop EliTop, EliTube
Elitube EliTop, EliTube
Elivac suction system EliVac emiş sistemi
elongation uzama, genişleme
elongation at break kopma esnemesi
emboss gofreleme, kabartma apresi
embossed print kabartma baskı
embossing gofraj, kabartma
embossing calender gofre kalandırı, baskı kalandırı
embossing effect kabartma efekti
embossing felt gofre keçesi
embossing machine gofre makinesi, kabartma makinesi
embossing machine gofre silindiri
embroider nakış işlemek, işlemelerle süslemek
embroidery işleme, nakış
embroidery yarn nakış ipliği
Emergency button İmdat kapama butonu
Emergency link İmdat kapama zinciri
Emergency pull cord Imdat kapama kordonu
Emergency stop mechanism Imdat kapama cihazı
Emergency Stop Window “İmdat Duruş” ekranı
Emergency switch with pull cord Çekme kordonlu imdat kapama şalteri
Emergency switch with pull cord Çekme kordonlu imdat kapama şalteri
emery zımpara
emery paper zımpara kağıdı
emission yayım, emisyon
employer işveren
empty boş; boşaltmak
Empty peg-trays Masura yerleşimine ara vermek
emulsification emülsiyonlaştırma
emulsify emülsiyonlaştırmak
emulsifying agent emülgatör, emülsiyonlama maddesi
emulsifying power emülsiyonlaştırma gücü
emulsion sıvı asıltı, emülsiyon
emulsion paint emülsiyon boya
emulsion thickening emülsiyon patı
enamel emay, mine
enamelled emaye
End-break İplik kopuşu
End piece Çıkıntı
End piece Son parça
endless sonsuz
Endless belt Sonsuz kayış
endless blanket sonsuz blanket
endophily endofili
endothermic ısıalan, endotermik
Endstock Emiş kafası (iplik makinesinde)
Energy erke, enerji
energy conversion enerji dönüşümü, erke dönüşümü
Engage toothed rack of the package holder Dişli çubuk geçirme
engineer mühendis
engrave oymak, hakketmek
engraver oymacı hakkak
engraving gravür, oyma
engraving machine gravür makinesi, oyma makinesi
enrich zenginleştirmek
enrichment zenginleştirme
entrace giriş
Entry of Conveyor System Data Window “Taşıma Sistemi Verilerinin Girişi” ekranı
Entry of Doffer Data/Functions Window “Takım Değiştirici Verileri / Fonksiyonları Girişi” ekranı
Entry of Doffer Heights Window “Takım Değiştirici Yüksekliklerinin Girişi” ekranı
Entry of Doffer Timing Window “Takım Değiştiricinin Zamanlanmasının Girişi” ekranı
Entry of Ring Rail Heights Window “Bilezik Sehpası Yüksekliklerinin Girişi” ekranı
Entry of Speed Factors Window “Hız Faktörlerinin Girişi” ekranı
Entry of Spinning Speed Window “Eğirme Hızının Girişi” ekranı
Entry of values Değerlerin girilmesi
environment çevre
environmental pollution çevre kirlenmes i
enzyme enzim
epsom salt acı tuz, mangnezyum sülfat
equal eşit
equation denklem
equilibruim denge
equipment donatım, gereçler
equivalent eşdeğer
erect yapmak, kurmak
Erlenmeyer flask erlenmayer
erode aşındırmak, yemek
error limit hata sınırı
erucic acid erüsik asit
esterification esterleşme
etamine etamin
etch aşındarmak, yakmak
etched-ourpattern yakma deseni, aşındırma deseni
eutectic ötektik
eutectoid ötektik karışım
evaporate buharlaşmak; buharlaştırmak
evaporation buharlaşma
evaporator buharlaştırıcı
evening dress gece elbisesi, tuvalet
evening shade akşam nüansı
exact tam; doğru
examine incelemek, muayene etmek
excellent mükemmel, kusursuz
excessive aşırı
exhaust çektirmek; bitirmek, kütekmet
exhaust process çektirme yöntemi
exhaust steam çürük buhar, atık buhar, kullanılmış buhar
exhaust vapours buhar bulutları
exit çıkış
exophily eksofili
exothermic ısıveren ekzotermik
exothermic reaction ısıveren tepkime, ekzotermik reaksiyon
expand açmak, yaymak, genişletmek
expander enine açıcı, enine açma donanımı
expander roller enine açma valsi, enine açma roliği
expansion genleşme
expansion factor genleşme katsayısı
experiment deney
experimental deneysel
explosion patlama
export ihraç etmek
exportation dışsatım, ihracat
expose tutmak, maruz bırakmak
exposure maruz kalma; poz
express sıkmak
expression effect sıkma etkisi, sıkma efekti
expression roller sıkma silindiri, sıkma merdanesi
extend uzatmak, genişletmek
extract çıkarmak; özüt, ekstrat
extract wool ekstrat yünü
extraction özütleme, ekstaksiyon
extraction of fat yağ çıkarma
Eye bolt Delikli civata
Eyelet Göz
Eyelet Iplik rehberi gözü

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.