F Harfi Tekstil Sözlüğü

0
927
fabric-printing machine kumaş baskı makinesi
fabric kumaş, dokuma
Fabric Kumaş
fabric appearance kumaş görünümü
fabric printing kumaş baskısı
fabric softener kumaş yumuşatıcı
fabric weight kumaş ağırlığı
fabrication fabrikasyon
fabrick back kumaşın terz yüzü
face yüz
factory fabrika
fade rengi atmak, solmak
faggot stitch ajurlu nakışta kullanılan dikiş
fallen wool ölü hayvan yapağısı
faller roller rakkas vals, ayak uydurma silindiri
false yanlış, hatalı
false twist sahte büküm, yalancı büküm
False twist Yalancı büküm
false twisting machine sahte büküm makinesi, yalancı büküm makinesi
fan yelpaze
Fan Fan kanatları
Fan Fan pervanesi
Fan cover Fan muhafazası
Fan drive Fan tahriği
Fan housing Fan kapağı
Fan motor Fan motoru
Fan unit Fan ünitesi
fancy goods fantezi mallar
fancy thread fantezi iplik
fancy yarn fantezi iplik
Fancy yarn equipment (Allgemein) Fantazi iplik donanımı
fas to stoving sülfüroz aside dayanıklı
fas to sulpurous acid sülfüroz aside dayanıklı
fas to water suya dayanıklı
fashion moda
fashion parade defile
fashionable moda, modaya uygun
fasness to alkali alkali haslığı
fast solmaz, sabit
fast colour base diazo bazı
fast colour salt diozo tuzu
fast dye has boya, solmaz boya
fast finish has apre
fast to acids aside dayanıklı
fast to alkali alkaliye dayanıklı
fast to bleaching beyazlatmaya karşı has, ağartmaya karşı dayanıklı
fast to decatizing dekatirlemeye dayanıklı
fast to ironing ütüye karşı has
fast to perspiration tere karşı dayanıklı
fast to pressing ütüye karşı has
fastness haslık
fastness to bleaching ağartma haslığı, beyazlatma haslığı
fastness to boiling kaynatma haslığı
fastness to carbonizing karbonizasyon haslığı
fastness to cleaning temizleme haslığı
fastness to crabbing yaş fiksaj haslığı
fastness to decating dekatirleme haslığı
fastness to detergents deterjan haslığı
fastness to dry cleaning kuru temizleme haslığı
fastness to fulling dinkleme haslığı
fastness to ironing ütü haslığı
fastness to kier boiling kazanda pişirme haslığı
fastness to light ışık haslığı
fastness to mercerizing merserizasyon haslığı
fastness to milling dinkleme haslığı
fastness to perspiration tere karşı dayanıklılık
fastness to potting yaş dekatür haslığı
fastness to pressing ütü haslığı
fastness to processing fabrikasyon haslığı
fastness to rain yağmur haslığı
fastness to rubbing sürtünme haslığı
fastness to saltwater tuzlu su haslığı
fastness to setaming buharlanma haslığı
fastness to soap sabunlama haslığı
fastness to solvents çözücü haslığı
fastness to storage depolama haslığı
fastness to sunlight güneş ışığı haslığı
fastness to washing yıkama haslığı
fastness to water suya karşı dayanıklılık
fastness to water drops su damlası haslığı, su lekesi haslığı
fastness to water spotting su damlası haslığı, su lekesi haslığı
fastness to weathering hava haslığı,hava etkilerine karşı dayanıklılık
fat yağ
fat content yağ miktarı
fat solvent yağ çözücü
fatique test yorulma testi
fatty yağlı
fatty acid yağ asidi
fatty mordant yağlı mordan
faultless kusursuz, hatasız
faulty kusurlu, hatalı
faulty workmanship fabrikasyon hatası
fawn açık kahverengi
fber saturation value lif doyma sayısı
feather tüy, kuştüyü
feed-roller clearer besleme silindiri temizleyicisi
feed-roller clearer besleme silindiri temizleyicisi
feed beslemek; besleme
Feed Besleme
Feed by converter tops Koparma konvertör prosesi
feed regulator besleme regülatörü
feed regulator besleme regülatörü
feed roller besleme silindiri, besleme valsi
feed roller besleme silindiri, besleme valsi
Feed stop Fitil durdurma tertibatı
Feed track Besleme (nakil) bandı
Feed tube Besleme borusu
feed water besleme suyu
feeding liquor takviye çözeltisi
feeding roller besleme silindiri, giriş valsi
feedung funnel doldurma hunisi
feel tutum, kumaş tutumu
Feeler Yoklayıcı
fellmongered wool tabak yünü
felt keçe; keçeleşmek; keçeleştirmek
felt calender keçeli kalandır
felt cloth keçe kumaş
felted keçeli kalandır
felting keçeleşme
felting effect keçeleşme etkisi
felting machine keçe makinesi
felting power keçeleşme gücü, keçeleştirme yeteneği
felting shringake keçeleşme çekmesi, keçeleşme büzülmesi
fent parça kumaş
ferment maya, ferment
fermentation mayalanma, fermantasyon
festoon ager askılı buharlıyıcı, feston buharlayıcısı
festoon dryer askılı kurutucu, feston kurutucusu
festoon steamer askılı buharlayıcı, feston buharlayıcısı
Fetch lower yarn end Alt iplik ucunu alma
Fetch tubes from peg Peg’den masura alınması
Fetch upper yarn Üst ipliği alma
fiber lif
fiber affinity lif afinitesi, life karşı ilgi
fiber analysis lif analizi, lif çözümlemesi
fiber bindle lif demeti
fiber blend lif karışımı
fiber bunch lif demeti
fiber deterioration lif bozuşması
fiber end lif ucu
fiber length lif uzunluğu
fiber protecting agent lif koruyucu madde
fiber root lif kökü
fiber structure lif yapısı
fiber thickness lif kalınlığı
fibre lif
Fibre Lif
Fibre fineness Lif inceliği
Fibre lap Lif sarılması
Fibre staple length Ştapel uzunluğu
Fibre strands Lif kümesi
Fibres Lif malzemesi
Fibres Besleme malzemesi
fibril fibril
fibrion fibrion
fibrous lifli
figure desen
figured desenli
filament kesiksiz lif, filament
Filament balloon Filament iplik balonu
Filament bobbin Filament iplik-kops
filament glass yarn kesiksiz cam iplik
filament yarn filament iplik
filature iplikçilik; iplikhane, iplik fabrikası
fill doldurmak
filler dolgu gereci, dolgu maddesi
film film
film former film oluşturucu madde
filter süzgeç, süzmek
Filter box Filtre dolabı
Filter mat Filtre keçesi
filter paper süzgeç kağıdı, filtre kağıdı
Filter unit Bakım birimi = Filtre birimi
filtrate süzüntü, filtrat
final embossing son gofraj
final finish son apre
Final spinning speed Nihai eğirme hızı
Final spinning speed Nihai eğirme hızı
final treatment son işlem
fine-meshed sık ilmekli
fine ince
fine spinning ince büküm
fine spinning machine ince büküm tezgahı
fine spun ince eğrilmiş, çok inceltilmiş
fine structure ince yapı
finish apre, terbiye, bitim işlemi; aprelemek, terbiye etmek
finish boiler apre kazanı
finish breaker apre kırma makinesi
finish decating bitim dekatürü, ıslak buharlı dekatirleme
finish decatizing bitim dekatürü, ıslak buharlı dekatirleme
finished product son ürün, bitmiş ürün
finished witdh mamul eni, işlem sonu eni
finisher apreci, apre ustası
Finisher Finisör
finishing calender apre kalandırı
finishing machine apre makinesi
finishing padder apre fuları
finishing paste apre patı
fire ateş
fire resisting ateşe dayanıklı, ateşe dayanır
firebrick ateş tuğlası
fireproof yanmaz, ateşe dayanıklı
firm handle tok tutum, dolgun tutum
first print ön bsakı, alt baskı, zemin baskı
fishing net balıkçı ağı
fix sabitleştirmek, tespit etmek
fixation fiksaj, tespit
fixation machine fiksaj makinesi, tespit makinesi
fixative fiksaj maddesi, tespit maddesi
fixedd katı, koyu
fixing agent fiksaj banyosu, tespit banyosu
Fixing angle Bağlantı açısı
fixing bath fiksaj banyosu, tespit banyosu
flake topaklanmak, pıhtılaşmak
flame-proof alve dayanır, alev geçirmez, tutuşmaz
flame alev, yalaz
flame repellent alev itici, yanmaz
flannel flanel
flannelette flanel taklidi pamuklu kumaş
Flanschlager Flanj yatağı
Flap Klape
Flap Temizleme klapesi
Flap Çevirme klapası
Flap door Katlanır kapı
flared kloş
flash-ageing steamer şok buharlayıcı
flash ageing şok buharlama, yıldırım buharlama
flash drier şok kurutucu, hızlı kurutucu
flash drying şok kurutma, hızlı kurutma
flashing point parlama noktası
flat donuk, mat; düz
flatbed knitting machine düz örme makinesi
flaw defo
flax keten
flax comb keten tarağı
flax retting keten havuzlaması
flax seed keten tohumu
flax yarn keten ipliği
fleece yapağı
fleecy yünlü
flexibility bükülgenlik, esneklik
flexible bükülgen, esnek
Flexible head spanner Esnek başlı ingiliz anahtarı
Float switch Şamandıralı kesici anahtar
floating knife havada rakle
flock flok
flock printing flok baskı
flock printing machine flok baskı makinesi
flocking floklama
floor döşeme, zemin
floor covering yer kaplaması
Floor load capacity Zemin yoklama kapasitesi
Floor plan Yerleşim planı
floral floral
floret silk floret
floss silk bükülmemiş ipek, floş
flotation yüzdürme, flotasyon
flourescent brightening optik beyazlatıcı, optik ağartıcı
Flow chart Sinyal akış şeması
fluff yumuşak tüy; tüy döküntüsü, hav döküntüsü
fluffy yumuşak ve kaba tüylü
fluorescence florışıma, floresans
fluted roller yivli silindir
Flutes Oluklu alan
Fly Uçuntu
fly frame flayer, fitil makinesi
flyer flayer, fitil makinesi
foam köpük; köpürmek
foam inhibitor köpük önleyici madde
foaming agent köpürtücü madde
foaming power köpürme gücü
fold katlamak, paftalamak, istiflemek; kıvrım, pli
folder katlama makinesi
folding machine katlama makinesi
folding truck katlama arabası
Follower Takip çubuğu
foot ayak
foot locks etek yapağısı, bacak yapağısı
Footstep bearing, axial Aksiyal dip yatağı
Footstep bearing, radial Radyal dip yatağı
Footstep support Dip yatağı desteği
force güç, kuvvet
foreman ustabaşı
Fork-shaped legs of the gauge Çatal
Fork head Çatal bağlantısı
form biçim, şekil
formaldehyde formaldehit
formation oluşum
formic acid formik asit, karınca asidi
formula formül; reçete
Forward motion İleriye doğru akma
foulard fular; fular makinesi
four-colour printing dört renkli baskı
four-roll calender dört silindirli kalandır
four-roller friction calender dört silindirli friksiyon kalandırı
fractional distillation ayrımsal damıtma, fraksiyonlu destilasyon
fractionation ayrımsal damıtma, fraksiyonlu destilasyon
frame germe makinesi
free serbest
free energy serbest enerji
free of size haşılsız, haşılı sökülmüş
freeze donmak; dondurmak
freezing point donma noktası
freight navlun
freon freon
frequency sıklık, frekans
Frequency Frekans
Frequency inverter Frekans invertörü
Fresh oil Taze yağ
freshen up canlandırmak, canlılık vermek
friction sürtünme, friksiyon
friction calender parlatma kalandırı, friksiyon kalandırı
friction texturing friksiyon tekstüre, sürtünmeli tekstüre
frieze ratine etmek; şayak
friezing machine ratine makinesi
frill farbala, fırfır, kırmalı yaka
Front bottom roller Çıkış alt silindiri
Front levelling gauge Uzunluk şablonu
front roller ön silindir, ön vals
Front roller suction çıkış silindiri emişi
Front top roller Ön üst silindir
froth köpük; köpürmek
fructose früktoz, meyve şekeri
fuchsine füksin
fuel yakıt
fuel oil yağyakıt, fuel oil
fugacity fügasite, kaçarlık
full-width washing mahcine açık halde yıkama makinesi, geniş yıkama makinesi
full dinklemek; koyu; derin, dolu
full finish tam apre
full handle tok tutum, dolgun tutum
full shade tam ton
fuller dinkleme makinesi
fulling dinkleme
fulling asistant dinkleme yardımcı maddesi
fulling cylinder dinkleme silindiri, dinkleme merdanesi
fulling felt finkleme keçesi
fulling fold dinkleme kırışığı
fulling machine dinkleme makinesi
fulling mill dinkleme makinesi
fulling roller dinkleme silindiri, dinkleme merdanesi
fully fashioned bedeni sımsıkı saran
fully synthetic tamamen sentetik
function işlev, fonksiyon
Function Fonksiyon
Function key Fonksiyon tuşu
functional group işlevsel kök, fonksiyonel grup
fungal amylase mantar amilazı
fungus mantar
funnel huni
funnel spinning method hunili lif çekme yöntemi
fur kürk; post
fur coat kürk manto
furnace fırın
furnishing fabrics döşemelik kumaşlar
furnishings döşeme, mefruşat, mobilye
furniture mobilya
Fuse Sigorta
fustian dimi
fuzz kuştüyü

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.