İpliğin Kalite Parametreleri

0
9686
SLIDE-Fil-Control-39

Uster;

—Tekstil endüstrisi için ortak bir kalite dili

—İplikçilik alanında ülkelerin kendi durumlarına göre belirlemiş oldukları standartlar olabilir. Ancak globalleşen dünyamızda her alanda olduğu gibi iplikçilik ve iplik kalite parametreleri konusunda da aynı dili konuşmakta zorunluluk vardır. Bu alanda bazı uluslararası standartlar olmakla birlikte Uster istatistikleri, kalite konusunda hangi kavramlardan söz edildiğini belirlemek amacıyla en yaygın kullanılan kaynaktır.

—Çeşitli laboratuvar test cihazları üretmesiyle tanınan Zellweger Uster firması bir süreden beri dünyadaki çeşitli iplik üreticilerinden istatistiki bilgiler toplayarak bir veri tabanı oluşturmakta ve bu verileri sınıflandırarak istatistik kitapları yayınlamaktadır.

—En sonuncusu 1997 yılında yayınlanmış olan bu kitaplarda, her ayrı tip ve numaradaki iplikler için toplanan istatistiki değerlerden sınır grafikleri oluşturulmakta ve %5, %25, %50, %75 ve % 95 sınır çubukları çizilerek , iplik üreticilerinin dünya üretiminin hangi %’lik kalite dilimine girdiğini öğrenmesine olanak sağlamaktadır

Yani Uster istatistikleri kullanılarak bir kıyaslama yapmak ve yukarıda sözü edilen dilimlerden hangisine dahil olunduğunu bilmek mümkün olmaktadır

pamuk iplikçiliği

İPLİKHANE PAMUK AMBARI

—Giriş kapısında tartım elemanları tarafından tartılan kamyonlar  ambara girer. Balyalar geçici stok alanına indirilir. Numune alımını kolaylaştırmak için 3 veya 4 istifler şeklinde yerleştirilir.

—Özellikle kış aylarında indirilen balyaların rutubet değeri ölçülmelidir. Ekrandaki rutubet değerinin ortalaması alınır. Her bir balyaya ikişer  adet etiket yapıştırılır  ve balyalar maket bıçağı ile kesilerek % 20 sinden örnek alınır. Alınan örnekler pamuk laboratuvarına getirilir.

—(bazı işletmeler  aynı tip pamukla uzun zaman çalışmış iseler %10 undan örnek almayı tercih etmektedirler. Yabancı ülkelerin pamuğunda ise tüm balyalardan örnek alınmaktadır. ABD pamuğu gibi)

—Alınan numuneler test yapılacak ortamda sabit klima koşullarında açık ve gevşek bir vaziyette rutubet alışverişi bitinceye kadar bekletilir.

—Bu süre 24 saat ile 48 saat arasında değişebilir.

—yada hızlı kondisyonlama cihazı (rapidcon) yardımıyla numuneleri 15 dk içinde 72 saat süre ile klimatize edilmiş ortam seviyesine çıkartılabilir.

—Kondisyonlama sürecinin hızlılığı ile  depolama yeri ihtiyacı azaltılmakta. Sistemin işleyişi hızlandırılmakta ve kondisyonlama işlemi garanti altına alınmaktadır.

—Her bir pamuk balyasından alınan, üzerinde hangi pamuk balyasına ait olduğunu belirtilen barkod numarası olan numuneler, barkod numaraları sisteme okutularak teste alınır.

—Aynı balyadan alınan iki ayrı numune arka arkaya teste alınır ve söz konusu balyaların fiziksel özellikleri bu iki ölçümün ortalaması olarak sisteme kaydedilir.

İplikhane Depo

—Günübirlik pamukla çalışmak zordur. Normal olarak üç aylık ihtiyacı karşılayacak bir stok bulunmalıdır. Pamuklar balyalar hâlinde fabrikanın deposunda muhafaza edilir.

—Balyalar beton zemin üzerine konulmamalı, ızgaralar üzerine yerleştirilmeli ve üst üste konulduklarında yükseklikleri 10 m’yi geçmemelidir. Ayrıca balyalar arasında bir insanın gezebileceği miktarda boşluklar olmalıdır. Böylece depolanmış balyaların havalanması ve nakliyesi kolaylaşmış olur

—Balyaların ortalama ağırlıkları, ithal pamuk balyaları için 220-230 kg, yerli pamuk balyaları için 210 kg kadardır. Balyanın üzerinde  kalite derecesi, çırçırlanma şekli, yetiştiği yer ve kontrol mührü mutlaka olmalıdır.

        Balyanın kalite derecesi :

—Pamuğun rengi ve rengin türü, parlaklığı, yoğunluğu,      hastalık, don ve rutubetli havada toplanmadan doğan sarı benekler

—İçindeki yabancı maddeler ve miktarları

—Pamuğun çırçırlanma kalitesi

Harman Hallaç Dairesi

Harman hallaç dairesindeki sıcaklık 230C’nin üzerinde ve bağıl (relatif) nem ise % 45–60 olmalıdır. Yüksek nem oranı, açma derecesinin yetersiz olmasına; düşük nem oranı ise liflerin hasar görmesine neden olur

—Standart klima şartlarına sahip bir işletmede balyalar en az 24 saat önceden harman hallaç dairesi içine alınır ve çemberleri açılarak pamuk balyaların tekrar klima şartlarına adaptasyonu (uyumu) sağlanır. Yapılan bu işleme kısaca pamuk elyafının kondisyonlanması veya iklimlendirilmesi denir.

—Harman hallaç dairesinde klima şartlarına uyumu sağlanıp dinlendirilmiş elyaf miktarına ham stok denir.

harman reçetesi hazırlanması

Harman Reçetesi Hazırlanması

—Uster HVI spectrum makinasında ham pamuğa test yapılır .

Testin yapılışı:

—Ham pamuktan 8.5-11.5 gr örnek alınır

—Cihazın çalışma süresi 1 dk dır.

Cihazda;

—Mic: incelik

—Len: elyaf boyu

—Unf: uniformite elyaf düzgünsüzlüğü

—SFI: kısa lif oranı

—Str: mukavemet

—Elg: elastikiyet

—Moist : nem değeri

—Rd: parlaklık

—+b. Sarılık oranı

—C Grade: parlaklık ve sarılığın ren derecesini verir.

—Tr Cnt : yabancı madde miktarı

—Tr Grade :çepel sayısı

 

Değerlerine bakılır.

Test sonuçlarına göre;

—Reçete hazırlanırken üretilecek ipliğin özellikleri dikkate alınır. Bu nedenle harmanda kullanılacak balyaların aynı lif özelliklerini gösteren pamuklardan olmasına dikkat edilir.

Ne üretmek istendiği, ürünün nerede kullanılacağı, üretimin nasıl yapılacağı soruları sorularak hangi sınıfa ait pamukların nasıl yönlendirileceği belirlenir. Sorular cevaplandıktan sonra karışım planına uygun olarak balya beslenmesi yapılır. Pamuk ambarından çıkan her balya okutularak stoktan düşmesi sağlanır

—Harman reçetesi hazırlanırken aynı yöre pamuklarından oluşan partilerin belirli bir oran dahilinde karıştırılarak ayni zamanda bitmesi hedeflenir. Böylece o parti ipliğin birinci metresinden sonuncu kilometresine kadar elyaf özelliklerinin her yerde aynı kalması sağlanmış olur

Harman hallaç dairesinde temizleme derecesini etkileyen

parametreler böyle sıralanabilir :

1) Hammaddenin etkisi

—Hammadde içindeki yabancı madde miktarı,

—Hammaddenin temizlenme işlemine karşı göstereceği direnç.

2) Manikanın etkisi

— Manikanın temizleme etkinliği,

— Makinanın saatte temizleyeceği hammadde miktarı, yani kapasitesi

3) Tesisin etkisi

—Temizleme işlemi sırasındaki hammaddeyi açma  kademeleri.

4) Klimamın etkisi

— Hammaddenin harman hallaçta çalması sırasında sahip olduğu rutubet.

Balya Karışımı

—Harman reçetesine göre açılacak balya adedi ya balyaların konulacağı alanın büyüklüğüne göre veya

—Karışımın  homojenliğini garanti edecek balya miktarına göre tespit edilmelidir.

—Harmana konulacak balya adedi ne kadar az ise bu balyaların tespitinde o kadar hassas davranılmalıdır.

—Çünkü  Bu tespit sonucu karışımın temel kalite nitelikleri belirlenmiş olur.

Açma ve Temizleme

—Lif topaklarının açılması ve içindeki yabancı maddelerin temizlenmesi sırasında özellikle iki prensip kullanılmaktadır.

1.Serbest haldeki pamuk kütlesine vurma prensibine göre

2.Lifi tutarak vurma prensibine göre

—Bunlardan serbest haldeki pamuk kütlesine vurma prensibine göre çalışan makinalarda büyük lif topaklarının açılması ve büyük/ağır  yabancı maddelerin temizlenmesi hedeflenmektedir.

—Lifi tutarak vurma prensibine göre çalışan makinaların ilk açma ve temizleme kademesi olarak yerleştirilmesi halinde liflerde büyük oranda zedelenme tehlikesini beraberinde getirmektedir.

—İşletmelerde buna dikkat edilmelidir.

Karıştırma

—İplik, imal edildiği hammaddenin bütün önemli özelliklerini eşit oranlarda bünyesinde bulundurmalıdır. Bu hedefe ulaşabilmenin temel şartı ise esaslı ve aynı oranlardaki liflerin karışımıdır.

KARIŞIM DÜZGÜN YAPILMAZSA;

ipliğin kütlesel düzgünlüğünün ve mekaniksel özelliklerinin yanında boyanabilme kabiliyeti ve karışım kalitesi de etkilenmektedir.

—Lif özellikleri balyalar arasında olduğu gibi bir balya içinde de farklılıklar gösterir. Bu sebepten harmanda kullanılan belirli sayıdaki balyadan küçük miktarlar alarak karıştırmak lazımdır.

—Harmanda kullanılacak balya sayısının tespit ederken dikkat edilmesi gereken husus, karışımın kesitindeki lif özelliklerinin aynı oranda kalmasıdır.

—Balyalardan yolunup makinaya verilen lif kümeleri ne kadar küçükse, karışımın kesitinde aynı lif özelliklerine rastlama yüzdesi o nisbette yüksek olur.

Karıştırma işlemi aşağıdaki sonuçları oluşturacak şekilde yapılmalıdır

—Aynı bölgenin değişik balyaları arasındaki elyaf özelliği farklılıklarını en aza indirmek.

—Belirli bir oran dahilinde katlan penye telefi veya diğer faydalı telefleri, kullanılan temiz pamuk ile iyice karıştırabilmek.

—Mamul ürünün özelliklerini etkileyebilmek.

—Ürün maliyetlerini azaltmak.

Kaliteli bir üretim için harman hallaç dairesinde olması gerekenler;

-Açma ve temizleme etkinliğinin arttırılması vurucuların

arttırılmasıyla değil, vurucu organların daha randımanlı

Çalışmasıyla  sağlanmalıdır.

-Harman hallaç sistemi kısaltılmalıdır.

-Çalışma  sırasında lifler zedelenmemelidir

-Makina yerleşim alanı ve enerji ihtiyacı en aza

indirilmelidir

—Toz ve kir merkezi olarak emilmelidir

— Havanın temizlenerek yeniden işletmeye verilmesi merkezi olmalıdır

—Makinalardaki ayar değişiklikleri kolayca

gerçekleşmelidir

—Çeşitli hammadde tiplerine kolayca uyum

Sağlanabilmelidir.

—Metallerin ayrılması ve yangın alarm sistemleri

vasıtasıyla işletme emniyeti arttırılmalıdır.

Tarak

—kalite ve prodüktiviteyi büyük oranda belirleyen bir makinadır.

—Tarak bandının kalitesi diğer bütün basamaklardaki çalışma şartlarını büyük oranda etkiler.

—Kusursuz düzgünlükte, ölü elyaf, neps ve yabancı maddelerden temizlenmiş tarak bandları kopuşsuz ve duruşsuz bir işletmenin temel şartlarındandır. Böylece iplik, örme ve dokuma dairelerindeki ekonomiklik artmış olur.

—Bir iplikhanede nihai ipliğin kalitesi tarakta oluşturulur

—Üstün bir kalite standartlarına ulaşabilmenin başlıca yolu yüksek verimli tarakların doğru seçilmiş garnitürlerle donatmaktır.

—Taraklama işleminde pozitif bir sonuca ulaşabilmek için; garnitür, tambur devri, üretim hızı ve tarak ayarlarının birbirine tamamen uyumlu olması gerekmekte

Tarak makinasına besleme yapmak

—Besleme harman reçetesine göre  yapılmalıdır

—Makina üzerinde ve etrafında bulunan yabancı maddeler temizlenmelidir

—Makinanın temizleme fanı muhakkak çalıştırılmalıdır

Numune Alma

—Her parti ve vardiya değişimde tarak makinasından numune alınıp test yapılmalıdır.

—USTER NEP TESTER 720 ile şeritteki neps miktarına

—USTER TESTER 4 ile şeritin CV değerine bakılmalıdır

Şeritin numarası çıkrıkta ölçülmelidir.

—USTER NEP TESTER 720:  1gr numune 40 cm olacak şekilde çekilip makinaya verilir  1dk da ölçüm yapılır sonuç beklenen aralıktaysa üretime devam edilir değilse makine ayarlarına bakılmalıdır.

—USTER TESTER 4: şeritin kütlesel olarak incelik kalınlık değerine bakar

—Şeritin numara ölçümü: çevresi bir yarda olan çıkrık tarak şeriti için 10 yarda çevrilir işlem 5 numuneyle yapılıp ortalaması alınır. +- 1 tolerans kabul edilebilir.

—Tülbent bozukluğu ve neps fazlalığında tarak garnitür telleri kontrol edilmelidir.

—telin durumu kontrol cihazları ile (lup) bakılarak görülebilir.

—Brizör teli 6 ayda bir değiştirilmeli

—Silindir, şapka, doffer telleri, sabit şapkalar ise 2 yılda bir değiştirilmekteli.

—Silindir (tambur), şapkave doffer bileme 1 yılda yapılmalı, 2 yılda değiştirilmelidir

Tarakta Kaliteyi Etkileyen Unsurlar

—Girişteki vatka eni tamburun eninden geniş olmamalıdır  yoksa kenarda atmalar olur  tülbent kenarı bozulur.

—Tambur ızgarası çok dar olmamalı aksi takdirde vatka beslemede düzensizlikler olur kenar uçuşmaları meydana gelir

—Çepelli tülbent oluşumunu önlemek için brizör ile bıçak arasındaki mesafenin iyi ayarlanmış olması gerekmektedir

—Girişteki ekartman ayarları kontrol edilmeli girişteki numaranın oynaması durumda bulutlu tülbent oluşur

—Kalender silindiri ile koyler silindiri arasındaki çekim kontrollü olmalı band kayması engellenmeli

—Şerit düzgünsüz: Vatka düzgünsüzdür.  Brizörle besleme masası arasının fazla açık, brizör telinin eğilmiş veya körelmiş olması, tülbent alma silindirinin doffere olan uzaklığı, alıcı silindir ve koyler silindiri arası çekimin fazla olmasından kaynaklanabilir.

Cer

—Cer makinasının iplikhane içinde merkezi bir rolü vardır.

—İplik kalitesini olumlu yönde etkileyebilecek son pasaj makina olmasından dolayı burada giderilemeyen hatalar ipliğe ve dolaysıyla örme/dokuma kumaşa yansıyacaktır. Cer makinasının üretim hızı artarken üretimdeki pasaj sayısı azalma trendi göstermektedir.

Cer makinasına besleme yapmak

—Tarak makinalarının numaralarına göre tarak kovaları da numaralandırılır.

—Örneğin 16 tarak makinasının önünde 4 adet tek kova çıkışlı cer makinası varsa ve sehpa altına 8 kova diziliyorsa l.cer makinasının altına l den 8’e kadar (8 dahil) tarak makinasının kovaları, 2.cer makinasının altına 9 dan l6’ya kadar (l6 dahil) tarak kovalar dizilir

—Bu durum 3.ve 4.cer manikalarında da l.ve 2.de olduğu gibi uygulanır.

—Bu uygulamanın amacı, tüm tarak manikalarından çıkan kovaların aynı zamanda çalışarak  homojen bir harman yapmaktır.

—Cer makinesinde çekimin üretime etkisi ;

İplikçilikte elyaf sürekli olarak mekanik işlemlere tabi olmaktadır. Bu nedenle lifin kırılması veya yorulması ihtimali kaçınılmazdır. Lif kırılmalarını en aza indirebilmek, üreteceğimiz bant kalitesi uster ve % CV değerleri olarak yükseltecektir.

—Bu da daha düzgün ve daha az üretim kaybı anlamına gelmektedir. Çünkü ipliğin düzgünsüz kısmı, bobin makinelerinde veya open end iplik makinelerinde, kontrol mekanizmaları (corolab) aracılığı ile kesilecek ve ayrılacaktır. Bu nedenle cer makinesinde minimum çekim verilerek elyaf yorulmaları ve kırılmaları engellenmeli, düzgün bir bant elde edilmeye çalışılmalıdır.

Numune Alma

—Her çıkan cer kovası, kova hâlinde laboratuvara götürülmeli ve uster ile % CV değerleri kontrol edilmelidir. İşletme içinde, küçük parçalar hâlinde alınacak bant numuneleri bant kalitesini düşürdüğünden bu yol tercih edilmemelidir.

—USTER TESTER 4 ile CV değerine bakılır.

—Çıkrıkta şeritin numara ölçümü yapılır.

—USTER NEP TESTER 720 neps miktarı kontrol edilir.

—USTER TESTER 4 ile CV değerine bakma

—

—İplikte düzgünsüzlük, üretimde iplik kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Çünkü, iplikteki düzgünsüzlükleri iplik mukavemetinin düşmesine ince, kalın noktaların oluşmasına ve bu iplikle oluşan kumaşların boyanmasında abraj hatalarına sebep olmaktadır. İpliğin düzgün olması veya bir başka değişle ipliğin kaliteli olması ham madde özelliklerine bağlı olduğu gibi ham maddenin iplik oluncaya kadar geçirdiği proseslerdeki gördüğü işlemlerin kalitesine de bağlıdır.

—Çıkrıkta numara ölçümü yapma;

—Çevresi 1 yarda olan çırıkta cer şeritinin ölçümü 5 yarda çevrilerek yapılır tarak şeridine göre mesafenin kısa tutulmasının nedeni hata tespitinin arttırılmasını sağlamaktır. işlem 5 numuneyle yapılır ortalaması alınır +- 1 tolerans kabul edilebilir.

—İplik numarasında ki hata cerde düzeltilebileceği için numara ölçümü bu pasajda önemlidir ve ölçüm vardiyanın başında ve sonunda yapılmalıdır.

Penye

—Numara kontrolü;

—iplik üretim aşamasında penye makinesinde penye bandı numara kontrolü ipliğin kalitesini belirleyen önemli unsurlardan biridir

—Penye makinesine giren ürün ile çıkan ürünün numarasının belirli olması gerekir.

—işlem basamakları boyunca ne üretileceğini bilmek ve bunlara göre makinelerdeki çekim ve döküntü ayarlarını yapmak gerekir.

Numune Alma

—Öncelikle üretim yapılan işletmenin klima şartlarının istenilen düzeyde olması, normal üretim seyrinin devam etmesi gerekir.

— Çalışır durumda olan penye makinesi seçilir.

— Çalışır durumdaki makineden doluluk oranı numune almaya yetecek düzeyde sarım yapmış kova çıkarılır (50-100 m gibi) .

—Penye bandı ince taramadan geçtiği için çok hassastır. Bu nedenle penye banda zarar vermeden alınmalıdır.

—Penye kovası veya bant tablası üzerine alınan numune, vakit kaybedilmeden laboratuvara getirilerek test edilmelidir

—Çevre uzunluğu bir yarda olarak ayarlanmış çıkrıkta ölçüm yapılır

—Bant numarasını bulmak için genellikle 5 adet örnekleme alımı yeterlidir. ilk kesilen örnek atılır. Daha sonra beşer yarda‟lık beş adet bant numunesi kesilir. Ölçüm yapılıp ortalaması alınır.

—Penye bant numuneleri laboratuvar ortamının neminden etkileneceği için bekletilmeden tartılmalıdır.

Penye Bandı CV Ölçümü

—USTER TESTER 4 İLE ölçüm yapılır

—Düzgünsüzlük kontrolü için numune alınacak ise penye bandını 150 200 metre uzunluğunda sardırdıktan sonra kovayı çıkarılır

—Taşıma sırasında numunenin hasar görmemesine, elyafların sürtünme ya da el temasıyla bozulmamasına özen gösterilmelidir.

—Laboratuvara getirilen penye bandı bekletilmeden cihazda test edilmelidir. Bekleme süresi uzun tutulur ise bant, laboratuvar şartlarından etkilenecek ve yoğunluğu artacaktır. Bu durumda test sonucu, istenilen değerden daha yüksek çıkacaktır.

—Bu nedenle işletmeden laboratuvara getirilen bant numunesi, zaman kaybedilmeden test edilmelidir

Uster Test Sonucunu Yorumlama

—Uster düzgünsüzlük cihazından elde edilen %U değeri uster istatistiklerine göre değerlendirilir. Üretilen penye bandının dünya genelindeki yüzdelik dilimi belirlenir.

—istatistiksel değerler %5, %25, %50, %75 gibi kalite dilimlerine ayrılmıştır. Rakamlar küçüldükçe % değeri küçülür ve düzgünsüzlük değeri ideale ulaşır. Kaliteli bant üretimi sağlanmış olur

—Uster düzgünsüzlük cihazından elde edilen spektrogram örnekleri ile  penye bandının ne derece düzgün tarandığı, eklemelerin ne oranda uygun yapıldığı ve uzaklaştırılan kısa elyafın uygun oranda olup olmadığına bakılır.

—Spektrogramda oluşan bacalar; tarama, ekleme, çekim bölgesindeki hataları gösterir. Baca yüksekliği arttıkça hatanın uzunluğu da artar. Spektrogramda ki 40-50 cm‟deki bacalar kötü bir eklemenin yapıldığını gösterir. 5-10cm‟deki hata bacaları ise masa üstü şerit eklemelerinin iyi yapılmadığını gösterir.

penye-bandi-tablosu

Fitil

—Kaliteli üretim için fitil makinasında yapılması gerekenler

— fitile ring iplik makinasında çizeceği yol sırasında kopmayacak büyüklükte (inç’deki büküm takribi T= l,25 – l,28) bir büküm vererek yeterli mukavemeti sağlamak

—Ring iplik makinasının cağlığına takılabilmesi için fitili ABS veya Polipropilen malzemeden yapılmış silindirik bir masuraya) sarmak.

— Sarım katlarının birbiri üzerinden kaymaması için konik bir yapı teşkil ettirmek.

—Fitil bobini sarımın başlangıcından sarım bitinceye kadarki zaman süresi içinde sarım gerginliği,sabit tutulmalıdır.

Besleme

—İkinci pasaj cer makinasından çıkan ve fitil makinasının cağlığına yerleştirilen kovalar başlangıçta hiçbir zaman aynı dolulukta olmamalıdır.

—Bir partinin başlangıcında cer manikasından dört farklı metrajda, yani farklı dolulukta kova çıkartılarak fitil manikası beslenmelidir.

Numune Alma

—Her takım değişiminde 5-10 arasında dolu fitil bobini kontrolleri yapılmak üzere laboratuvara gönderilir.

USTER TESTER 4 ile ölçüm yapılır. düzgünsüzlük,neps ,tüylülük ve çapına bakılır

Fitil makinesi uster değerleri bozukluğunda yapılması gereken kontroller

—Apron ve manşonlar kontrol edilir.

—Çekim silindirleri kontrol edilir.

—Baskı tabanca basınçları kontrol edilir.

—Çekim dişlileri kontrol edilir.

—Kelebek ve kelebek boncuklarındaki elyaf ve boya birikintileri temizlenir.

—Şeritlerin geçtiği yerlerde takılmalar kontrol edilir.

Ring

İplik Hataları

Genel olarak iplikte oluşan hatalar:

— İnce yer

— Kalın yer

— Neps

— Balık

—Çift iplik

—Büküm düzgünsüzlükleri

—Aşırı tüylü iplik

—İplik üzerindeki yabancı madde miktarı

—Lot düzgünsüzlüğü (harman reçetesinde belirlenen liflerden hariç liflerin harmana karışması)

İplik Hatalarının oluşum nedenleri

—Yırtık veya çatlak apronların olması

— Çekim sistemlerinde veya apronlarda telef olması

— Baskı silindirlerine uygulanan kuvvet

— Pnomofil borusunun tıkalı olması

— Bozuk fitillerin düzeltilerek tekrar kullanılması

— Fitil bitiminde veya fitil kopmasında ekleme yanlışlığı

— Kirli fitil veya fitil takılmamış olması

— Hasarlı manşonların değiştirilmemesi

— Sabit olmayan klima koşulları

—Ön manşon ve üst apron arasındaki mesafenin tüm makinede aynıolmaması

— Ekartman ayarlarının doğru yapılmaması

— Ringdeki çekim sisteminin temiz olmaması

— Ringdeki gezicinin üfleme noktalarına tam üflememesi

— Ringdeki temizlik keçesinin takılı olmaması

— Ön çekim miktarının az veya çok olması

— Silindirlerdeki ayar hataları

— Silindirlerdeki durma ve salgı miktarları

— Zedelenmiş olan silindirlerin değiştirilmemesi

— Yüzleri yağlı ve kirli silindirler

—Büküm varyasyonu

— Numara varyasyonu

—Yanlış kopça kullanımından kaynaklanan kopuşlar

Ring makinalarda sürekli kontrol edilmesi gerekenler;

1 – İğ ve kılavuz ayarları:

Balon profillerinin önden ve yandan bakıldığında simetrik olup olmadığı kontrol edilir.

% 10’dan fazla hata varsa yeniden ayarlanır.

2 – Silindir salgıları:

Başparmakla veya komprötörle ölçülür.

Silindirler düzeltilir, baskılar rektifiye edilir.

3 – Baskıların durumu:

  1. a) Temizlik ( yağ ve pislikten )Karbon tetra klorür ile temizlenir.
  2. b) Kanallaşmış, kesilmiş, oyulmuş ve çift olarak çap farklılıkları. Rektifiye edilir veya değiştirilir.
  3. c) Minimum çap 28 mm’dir.

—Manşon değiştirilir.

5 – Baskıların basıncı

—Bütün baskılar eşit ağırlıkta basmalıdır.

—Şablon ayarları kontrol edilir.

6-– Bilezikler:

Bileziklerin iç ve dışında kopça izi var mıdır?

varsa Değiştirilir

7– İğ ve masura vibrasyonu, masuranın tam oturması:

— Gözle vibrasyonlu çalışan iğ masura sayısı tespit edilir

Aşırı titreşimli çalışan iğler değiştirilir. Titreşimli çalışan masuralar imalattan çıkarılır

8– Apronlar:

—Kanallaşmış, oyulmuş, gevşemiş.

—Değiştirilir

9- Gezdirici gözler:

  1. a) Gezme eni tamam mıdır?

Gerekliği kadar mesafeye ayarlanır.

10– Kopçalar:

  1. a) Değişik numara kopçalar birbirine karışıyor mu?

Farklı iplik numarası çalışan birbirine yakın makinelerden numune kopça alınarak kontrol edilir

11– Speratörler:

—Balon her iki taraftan speratöre temas ediyor mu?

—Eğer % 10 dan fazla iğde eşit temas etmiyorsa speratör ayarı yeniden yapılır.

12-İplik rehberi ( domuz kuyruğu )

—Kırık, bozuk.

—Değiştirilir.

13-İğ şeritleri ( kaytan )

—Bütün şeritler aynı gerginlikte midir?

—Şerit uzunluğu standardize edilir, gergi makaraları ayarlanır.

Kaynak İçin Nihal Taban‘a teşekkürler.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.