P Harfi Tekstil Sözlüğü

0
776
pack paketlemek, ambalaj yapmak
package bobin; ambalaj
Package contact pressure Bobin temas basıncı
Package conveyor belt Bobin taşıma bandı
package dyeing bobin boyamacılığı
Package holder Bobin tutucu
Package lifter arm Bobin kaldırma donanımı
Package lifting Bobin kaldırma
Package winding Bobin sarımı
packthread ambalaj ipi, bağlama ipi, çuvaldız ipi
paco hair pako tüyü
pad-dry process fularlama-kurutma yöntemi
pad-jig dyeing pad- jig boyama
pad-roll method pad-roll yöntemi, emdirme, bekletme yöntemi
pad-steam process pad-steam yöntemi, emdirme-buharlama yöntemi
pad fular; fularlamak
pad jig fular jiger
padding fularlama
padding dye fularlama boyası
padding liquor fularlama banyosu, emdirme banyosu
padding machine emdirme makinesi, fular
padding mangle emdirme mmakinesi, fular
padding mangle with doctor blade rakkeli fular
paddle dyeing machine paletli yıkama makinesi
Padlock Asma kilit
Padlock Asma kilit
paint boya, boyamak
pair çift
Pair of pawls Kilit mandalı çifti
pale soluk, uçuk, mat, pastel
panne pan
panties kadın külotu, çocuk külotu
pantihose külotlu çorap
pantograph pantograf, tıpkıçizer
pants külot, don; pantolon
panty hose külotlu çarap
papain papain
paper kağıt
paraffin parafin
Parallel yarn spinning machine Paralel iplik eğirme makinesi
parchment parşömen
Parking position Park pozisyonu
partial kısmi
partial boiling yarı kaynatma
partial drying kısmi kuruma
partial pressure kısmi basınç
Partial weight release Kısmi serbest bırakma
particle parçacık
passage geçiş, pasaj
passive pasif
Password Şifre
Password Window “Şifre” ekranı
Paste pat
pastel pastel renk
patch yama; yamamak
patent leather rugan
patissium hydroxide potasyum hidroksit
pattern desen; patron; model
pattern card katalog
pattern shearing desenli makaslama
patterned desenli
Pawl Kilit pençesi
Pawl Şalt tırnağı
Pawl guide Kilit mandalı klavuzu
peanut protein fiber yerfıstığı proteini lifi
pectin pektin
Peg-tray Peg-Tray (Masura yerleştirme çubuğu tutacağı)
Peg-tray conveyor system Peg-Tray taşıma sistemi
Peg-tray cycles carried out Gerçekleştirilen Peg-Tray ritimleri
Peg-tray cycles to be carried out Gerçekleştirilecek Peg-Tray ritimleri
Peg Peg (Masura yerleştirme çubuğu)
Peg board “Peg” rafı
pekin pekin
pelt pösteki, post; işlenmiş deri
pelt wool post yünü
penetrate içine işlemek, içine girmek
penetrating power of the dye boyanın nüfuz etme gücü, boyama gücü
peptide peptit
perceh kumaş kontrol makinesi
perforated drum drier delikli tamburlu kurutucu
Perlon perlon
permanent sürekli, kalıcı
permanent crease kalıcı plise
permanent finish kalıcı apre
permanent hardness kalıcı sertlik, daimi sertlik
permanfanate permanganat
permeability geçirgenlik
permeable to water su geçirir
peroxide peroksit
perrotine printing perotin baskı
Persian carpet İran halısı
Persian lamb astragan kürk
Persigan rug İran halısı
perspiration terleme
petroleum petrol
petticoat jüpon, iç eteklik; kombinezon
phenol fenol
phenolplthalein fenolftalein
phosphate fosfat
phosphatize fosfatlamak
phosphonation fosfonasyon
phosphor fosfor
phosphorescence fosforışı, fosforesans
phosphorescent fosforlu
phosphoric acid fosforik asit
Photo-eye Işıklı bariyer
photo fotoğraf
photocell fotosel
photoengraving fotogravür
photolysis ışılbozunma, fotoliz
photon foton
phthalein ftalein
phthalocyanine dye ftalosiyanin boyası
physical fiziksel
pick temizlemek, ayıklamak
picker pamuk atma makinesi
Pictograph Piktograf
piece parça
piece dyeing parça halinde boyama
piece goods mensucat, dokuma
Piecing-up cycle Eğirme başlama peryodu
Piecing-up device İplik bağlama donanımı
Piecing-up starter Eğirme başlatıcı (PLYfiL)
Piecing-up wire İplik geçirme teli
pigment pigment, renkveren, pigmentlemek
pigment binding pigment bağlama
pigment dyeing method pigment boyama yöntemi
pigment dyestuff pigment boyarmaddesi
pigment padding process pigment emdirme yöntemi
pigment printing pigment baskı
pile tüy, hav
pile fabric havlı kumaş, tüylü kumaş
pile up katlamak, yığmak, istiflemek
pileless tüysüz
pileless finish tüysüz apre
piler istifleyici
Pillar Klavuz sütunu
pillow yastık
pillow lace kopanaki
pillowcase yastık kılıfı
pillowslip yastık kılıfı
pin topluiğne
pin chain iğneli taşıyıcı
pin spot puan
pin tuck dar ve süslü pli
Pin type face wrench Ön delik anahtarı
pin up iğnelemek
pincushion iğnelik, iğnedenlik
pink pembe
pinstripe ince çizgi
pipe boru
pipette pipet
piqué pike
pirn bobin
piston piston
Piston rod Piston kolu
Pivoted cylinder Salınım silindiri
Pivoting arm Sallanır (döner) çember
Place lubricated Yağlama yeri
plactic plastik
plaid ekose kumaş, kareli kumaş
plain düz, desensiz
Plain space (of the bottom rollers) (Alt silindirlerin) Ara bölge
plait kıvrım, pli, plise
plank keçeleştirmek
planking mahcine keçeleştirme makinesi
plant bitki; tesis, fabrika
plastisol plastisol
plate felting machine levhalı keçe makinesi
Plate separator Separatör plakası
plate singeing machine levhalı yakma makinesi
pleat kıvrım, pli, plise; pli yapmak
pleater plise makinesi
pleating machine plise makinesi
plesh pelüş
Plied yarn Katlı iplik
plucked wool post yünü, yolma yün
Plug-in card Takma (kart)
Plug-in slot Takma yarığı
Plug-in slot Soket
Plus button Artı düğmesi
Ply yarn PLY iplik
Plybox PLYBox
Pneumatic cylinder Pnömatik silindir
Pneumatic cylinder Pnömatik silindir
Pneumatic cylinder for drive roller Pnömatik yay
Pneumatic unit Pnömatik ünite
pocket cep
point of break kopma noktası
Pointed adapter Sivri ağızlı parça
polar kutupsal, polar
polar bond polar bağ
polar group polar grup
pole kutup
polish cilalamak, parlatmak
polishing machine parlatma makinesi, cila makinesi
polo neck balıkçı yaka
polpropylene fibre polipropilen lifi
polyamide poliamit
polychromatic polikromatik, çok renkli
polychrome çok renkli
polychrome printing çok renkli baskı
polychromy çok renklilik
polycondensation polikondansasyon
polyester polyester
polyester fibre polyester lifi
polygenetic poligenetik
polygenetic dyestuff poligenetik boyarmadde
polymer polimer
polymerization polimerizasyon
polymerize polimerleştirmek
polymerizing machine kondensasyon makinesi, polimerizasyon makinesi
polyolefine fibre poliolefin lifi
polypeptide polipeptit
polystyrene polisitren
polyurethane poliüretan
polyvalent çokdeğerlikli, polivalan
polyvinyl polivinil
polyvinyl acetate polivinilasetat
polyvinyl alcohol polivinilalkol
polyvinylidene poliviniliden
polyvinylidene chloride polivinilidenklorür
pongee ponje
poplin poplin
porcupine iğneli vals
pore gözenek
porosity gözeneklilik
porous gözenekli
Portable brake Taşınabilir el freni
position durum; yer
Position of the operator Operatör pozisyonu
positive electron pozitif elektron
positivi artı, olumlu
positron pozitron, pozitif elektron
postboarding art fiksaj
potash potas
potassium potasyum
potassium bicarbonate potasyum bikarbonat
potassium carbonate potasyum karbonat
potassium chloride potasyum klorür
potassium chlorite potasyum klorit
potassium cyanide potasyum siyanür
potassium ferricyanide potasyum ferrisiyanür
potassium ferrocyanide potasyum ferrosiyanür
potassium lodide potasyum iyodür
potassium thiocyanate potasyum rodanü
potato starch patates nişastası
potential potansiyel
potential energy potansiyel enerji
Potentiometer Potansiyometre
pouch cep
powder toz
power güç, kuvvet
power station enerji santrali
Power supply Enerji temini
Power supply Enerji temini
Power switch Devre kesici
poynosic fibre polinozik lif
prayer rug seccade, namazlık
Pre-shrunk filament Önceden büzdürülmüş filament
preboarding ön fiksaj
precipitant çökeltme maddesi
precipitate çökeltmek; çökelmek; çökelti
precipitation çökeltme, çökelme
precipitation bath çöktürme banyosu
Precision gauge Ölçüm şablonu
Precision screw Ayarlı civata
predry ön kurutma yapmak
predrying ön kurutma
preheating ön ısıtma
preliminary ilk, ön
preliminary bleach ön beyazlatma
preliminary finish ön apre
preliminary mordanting ön mordanlamak
preliminary scouring ön yıkama
premordan ön mordanlamak
preparation hazırlama
preparatory dyeing zemin boyama
preparatory finish hazırlık apresi, ön apre
preparatory work hazırlık çalışması, ön çalışma
prepare hazırlamak
prepare the bath banyoyu hazırlamak
preprint ön baskı
prescription reçete
preservative koruyuvu madde
presetting ön fiksaj
preshrunk ön çektirilmiş
press pres; sıkmak; ütülemek
pressing machine ütü makinesi
pressure basınç
pressure ager basınçlı buharlayıcı
pressure cooker basınçlı pişirici, otoklav
pressure dryer basınçlı kurutucu
pressure dyeing basınçlı boyama
Pressure gauge Manometre
Pressure monitor Basınç gözleyici
pretreatment ön işlem
preventive koruyucu
prewashing ön yıkama
price fiyat
prification arıtma, temizleme
primary birincil, primer
primary colour ana renk
prime the bath banyoyu güçlendirmek
print baski; emprime, basma kumaş; basmak; kumaşa desen yapmak
print back cloth basma altı, astar bezi, blanket
print paste baskı boyası
print Works basmahane, basma atölyesi
printed calico pamuklu basma
printed fabric basma kumaş
printed material emprime kumaş, basma kumaş
printer’s blanket astar bezi, basma altı, blanket
printer’s felt astar bezi basma altı, blanket
printign block baskı bloğu, el baskı kalıbı
printing baskı boyası
printing area baskı yüzeyi, baskı alanı
printing auxiliary baskı yardımcı maddesi
printing blanket baskı blanketi
printing car baskı arabası
printing cylinder baskı silindiri
printing design baskı deseni
printing from plates al baskısı
printing gum baskı kıvamlaştırıcısı
printing machine baski makinası
printing method baskı yöntemi
printing mould baskı bloğu, el baskı kalıbı
printing paste baskı patı
printing pattern baskı deseni
printing roller baskı silindiri, baskı valsi
printing screen baskı şablonu
printing stencil baskı şablonu
printing technique baskı tekniği
printing thickener baskı kıvamlaştırıcısı
process işlem, yöntem, süreç; işleme tabi tutmak
process water işletme suyu, sanayi suyu
Processor card İşlemci kartı
Processor module İşlemci modülü
produce üretmek, yapmak
product ürün, mahsul
production üretim
productive verimli
productivity verimlilik
profiled fibre profilli lif
program(me) program
Programmable logical control PLC (Programlanabilir Hafızalı Kumanda)
Programme Program
proof prova baskı, deneme baskısı
Proper use of the machine Kurallara uygun kullanım
property özellik
proportion oran
protease proteaz
protect korumak
protection koruma
Protection screen Koruyucu elek
protective koruyucu
Protective cap Koruyucu kapak
protective clothes koruyucu iş elbisesi
protective colloid koruyucu koloit
protective effect koruyucu etki
protective finish koruyucu apre
protective layer koruyucu tabaka
protein protein
protein fibres protein lifleri
proton proton
Proximity switch Yaklaştırma sensörü
Proximity switch Yaklaşım sensörü
Proximity switch Yoklayıcı
prtinting table baskı masası
prunella karamandola
prunelle karamandola
prunello karamandola
prussiat acid prusik asit
prussiate aniline black prisuat siyahı
puality control kalite kontrolü
pucker kırışık, buruşukluk; büzgü; kırışmak, buruşmak
puff büzgülü yer, kabarık yer
puffsleeve kabarık kol, kabarık yen
pull prova baskı, deneme baskısı
Pull cord Çekme kordonu
Pull cord Kordon (imdat kapama)
Pulley Kasnak, disk, sarım dişlisi, makara
pullover süveter
pulverization püskürtme
pulverize püskürtmek
pulverizer püskürtücü
pump pompa
pure arı, saf, katıksız
pure linen saf keten, has keten
pure silk saf ipek, has ipek
pure wool saf yün
purify arıtmak, temizlemek
purl ters iğne; ters örgü yapmak
purple mor
Push button Buton, basmalı buton
putassium antimonyl tartrate potasyum antimonil tartrat
pyjamas pijama
pyrazolone dyes pirazolan boyaları
pyrolysis piroliz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.